DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 1) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23483
Title: Regularities and principles of the education bilingval culture for future teachers of foreign language
Authors: Dyomina, V. V.
Keywords: bicultural
bilingualism
bilingual communication
bilingual communication culture
future teachers of foreign language education
білінгвізм
білінгвальне спілкування
білінгвальна культура спілкування
майбутні вчителі іноземної мови
педагогіка
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Dyomina, V. V. Regularities and principles of the education bilingval culture for future teachers of foreign language / V. V. Dyomina // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 1. – С. 145-149.
Abstract: The article reveals the actual problem of modern pedagogical education professional training and education of bilingual culture in future teachers of a foreign language. New conditions for the development of modern society strongly dictate the need for training specialists with a high level of bilingual culture, able to solve complex issues of intercultural interaction, capable of rapid social adaptation and cultural integration in a constantly changing, increasingly interconnected world, increasing global problems and crises. The regularities and principles laid down in the organizational and methodological system of education of the future teacher-philologist are grounded: the principle of humanistic personality development in the process of foreign language education, the principle of continuity, the principle of interdisciplinary humanitarization and integration, the principle of dialogue of cultures, the principle of pedagogical support of socio-cultural adaptation of the individual in a constantly changing multicultural world. The following are determined by the laws of professional education of the future teacher of a foreign language: active, productive personal-significant educational and cognitive activity in mastering a foreign language based on the relations of humanity, cooperation, partnership; a comprehensive account of the personal component and the subordination of all elements of the education and upbringing system to personality-forming, personally developing processes.
У статті розкривається актуальна проблема сучасної педагогічної освіти професійна підготовка і виховання білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної мови. Нові умови розвитку сучасного суспільства настійно диктують необхідність підготовки фахівців із високим рівнем білінгвальної культури, які вміють вирішувати складні питання міжкультурної взаємодії, здатних до швидкої соціальної адаптації та культурної інтеграції в умовах постійно мінливого, дедалі більш взаємозалежного світу, наростаючих глобальних проблем і криз. Обґрунтовано закономірності і принципи, покладені в організаційно-методичну систему виховання майбутнього педагога-філолога: принцип гуманістичного розвитку особистості в процесі іншомовної освіти, принцип безперервності, принцип міждисциплінарної гуманітаризації та інтеграції, принцип діалогу культур, принцип педагогічного забезпечення соціокультурної адаптації особистості в постійно змінюваному полікультурному світі. Закономірностями професійного виховання майбутнього вчителя іноземної мови визначено такі: активна, продуктивна особистісно-значуща навчально-пізнавальна діяльність з оволодіння іноземною мовою, заснованою на відносинах гуманності, співпраці, партнерства; всебічне врахування особистісного компонента і підпорядкованість всіх елементів системи освіти і виховання особистісно утворюючим, особистісно розвиваючим процесам.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23483
Appears in Collections:Випуск 60 (том 1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyomina V. V..pdf190.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.