DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23482
Title: Методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 8 класі
Authors: Ткаченко, Ю. А.
Keywords: нанотехнологічна освіта
нанотехнології
зміст шкільного курсу фізики
методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій
нанотехнологическое образование
нанотехнологии
содержание школьного курса физики
методические особенности обучения учащихся основам нанотехнологий
nanotechnology education
nanotechnology
content of the school course of physics
methodological specifics of teaching pupils the basics of nanotechnology
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ткаченко, Ю. А. Методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 8 класі / Ю. А. Ткаченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 212-219.
Abstract: Стаття присвячена методичним особливостям навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 8 класі. Запропоновано включення окремих питань основ нанотехнологій у розділи "Теплові явища" і "Електричні явища. Електричний струм". Розроблено методичні рекомендації щодо викладання окремих питань основ нанотехнологій. Зміст статті є логічним продовженням визначених раніше методичних особливостей навчання учнів основ нанотехнологій у курсі фізики 7 класу, що сприятиме формуванню в учнів цілісного уявлення про нанотехнології і забезпечить наступність у вивченні основ нанотехнологій. У статті акцентується увага на використанні нетрадиційних методів навчання (методів проблемного навчання, інтерактивних методів, методу проектів) під час вивчення відповідних питань нанотехнологічної тематики.
Статья посвящена методическим особенностям обучения учащихся основам нанотехнологий на уроках физики в 8 классе. Предложено включить отдельные вопросы основ нанотехнологий в разделы "Тепловые явления" и "Электрические явления. Электрический ток". Разработаны методические рекомендации по преподаванию отдельных вопросов основ нанотехнологий. Содержание статьи является логическим продолжением определенных ранее методических особенностей обучения учащихся основам нанотехнологий в курсе физики 7 класса, что будет способствовать формированию у учащихся целостного представления о нанотехнологиях и обеспечит преемственность в изучении основ нанотехнологий. В статье акцентируется внимание на использовании нетрадиционных методов обучения (методов проблемного обучения, интерактивных методов, метода проектов) при изучении соответствующих вопросов нанотехнологической тематики.
The article is devoted to the methodological specifics of teaching pupils the basics of nanotechnology in physics lessons in the 8th form. It is proposed to include the separate issues of the basics of nanotechnology in the sections "Thermal phenom‑ ena" and "Electrical phenomena. Electric current." The methodical recommendations for teaching of the separate issues of the basics of nanotechnology have been developed. The content of the article is a logical continuation of the previously defined methodological specifics of teaching pupils the basics of nanotechnology in the course of physics for the 7th form, which will contribute to the formation of a comprehensive view of nanotechnology among pupils and will ensure continuation in studying the basics of nanotechnology. The article focuses on the use of non-traditional teaching methods (methods of problem-based learning, interactive methods, project method) when studying relevant issues of nanotechnological topic.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23482
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf674.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.