DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23477
Title: Підготовка майбутніх вихователів до тьюторської діяльності як педагогічна проблема закладу вищої освіти
Authors: Тарадюк, Д. О.
Keywords: підготовка
професійна підготовка
готовність
тьюторська діяльність
тьюторство
індивідуалізація
освітнє середовище
майбутній вихователь
педагог-тьютор
подготовка
профессиональная подготовка
готовность
тьюторская деятельность
индивидуализация
образовательная среда
будущий воспитатель
педагог-тьютор
training
vocational training
readiness
tutoring
individualization
educational environment
future educator
teacher-tutor
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Тарадюк, Д. О. Підготовка майбутніх вихователів до тьюторської діяльності як педагогічна проблема закладу вищої освіти / Д. О. Тарадюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 199-204.
Abstract: У статті подано теоретичне обґрунтування наукової проблеми сучасного стану професійної підготовки майбутніх вихователів до тьюторської діяльності. Визначено зміст понять "підготовка", "професійна підготовка", "готовність", "тьюторська діяльність". Основну увагу в роботі акцентовано на важливості впровадження тьюторства в освітній простір із метою удосконалення реалізації принципу індивідуалізації з дітьми з особливими освітніми потребами. Обґрунтовано ідею про те, що оволодіння майбутніми вихователями специфічними функціями вихователя-тьютора забезпечить набуття навичок якісної професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі. Автор робить висновок, що сучасні пріоритети професійної підготовки майбутніх вихователів передбачають впровадження принципу індивідуалізації у роботі з дітьми з особливими потребами, а заклади дошкільної освіти потребують формування нового покоління фахівців, здатних самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Оволодіння майбутніми вихователями тьюторською діяльністю забезпечить ефективне впровадження принципу індивідуалізації в умовах закладу дошкільної освіти, який реалізовує інклюзивну практику.
В статье представлено теоретическое обоснование научной проблемы современного состояния профессиональной подготовки будущих воспитателей к тьюторской деятельности. Определено содержание понятий "подготовка", "профессиональная подготовка", "готовность", "тьюторская деятельность". Основное внимание в работе акцентировано на важности внедрения тьюторства в образовательное пространство с целью усовершенствования реализации принципа индивидуализации с детьми с особыми образовательными потребностями. Обосновано идею о том, что овладение будущими воспитателями специфическими функциями воспитателя-тьютора обеспечит приобретение навыков качественной профессиональной деятельности в инклюзивной образовательной среде. Автор приходит к выводу, что современные приоритеты профессиональной подготовки будущих воспитателей предусматривают внедрение принципа индивидуализации в работе с детьми с особыми потребностями, а учреждения дошкольного образования требуют формирования нового поколения специалистов, способных самостоятельно мыслить, генерировать оригинальные идеи, принимать смелые, нестандартные решения. Овладения будущими воспитателями тьюторской деятельностью обеспечит эффективное внедрение принципа индивидуализации в условиях учреждения дошкольного образования, реализующего инклюзивную практику.
The article gives theoretical substantiation of the scientific problem of the current state of professional training of future educators for tutor activity. The content of the concepts of "training", "professional training", "readiness", "tutor activity" is determined. The main attention in the work is emphasized on the importance of implementing tutoring in the educational space in order to improve the implementation of the principle of individualization with children with special educational needs. The idea that mastering future educators by the specific functions of tutor-tutor will provide acquisition of skills of high-quality professional activity in the inclusive educational environment is substantiated. The author comes to the conclusion that the current priorities of the training of future teachers provide for the introduction of the principle of individualization in working with children with special needs, and pre-school institutions need to form a new generation of specialists capable of thinking independently, to generate original ideas, to make bold, non-standard decisions. Mastering future tutors by tutor activity will ensure the effective implementation of the principle of individualization in a pre-school institution, which implements inclusive practice.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23477
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taradiuk.pdf358.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.