DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23457
Title: Засоби наочності в системі засобів навчання математики в початкових класах
Authors: Романюк, А. А.
Keywords: засоби навчання
наочність
засоби наочності
математика в початковій школі
дидактична система
средства обучения
наглядность
средства наглядности
математика в начальной школе
дидактическая система
means of teaching
visibility
means of visibility
mathematics in elementary school
didactic system
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Романюк, А. А. Засоби наочності в системі засобів навчання математики в початкових класах / А. А. Романюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 166-170.
Abstract: Початкова школа є фундаментом для формування інтелектуальних і загальнонавчальних навичок дитини, формування пізнавальної активності, розвитку самостійності. Саме початкова школа впливає на весь подальший характер взаємовідносин школяра з навчальним середовищем та суспільством. В освітньому процесі початкової школи важливо розвивати у школярів інтерес до навчання, спиратися на чуттєве сприйняття навчальної інформації, включати всі органи чуття у процесі сприйняття навколишнього світу. Це досягається шляхом використання наочних засобів на всіх етапах навчання. Сучасний вчитель початкових класів повинен чітко розуміти зміст поняття "наочність", "засоби наочності", знати і застосовувати у своїй педагогічній діяльності різні види наочності залежно від навчальної мети, обирати найефективніші, уміти поєднувати різні засоби навчання.
Начальная школа является фундаментом для формирования интеллектуальных и общеучебных навыков ребенка, формирования познавательной активности, развития самостоятельности. Именно начальная школа влияет на весь дальнейший характер взаимоотношений школьника с учебной средой и обществом. В образовательном процессе начальной школы важно развивать у школьников интерес к учебе, опираться на чувственное восприятие учебной информации, включать все органы чувств при восприятии окружающего мира. Это достигается при широком использовании наглядных средств на всех этапах обучения. Современный учитель начальных классов должен четко понимать смысл понятия "наглядность", "средства наглядности", знать и применять в своей педагогической деятельности различные виды наглядности в зависимости от учебной цели, выбирать наиболее эффективные, уметь сочетать различные средства обучения.
Primary school is the foundation for the formation of intellectual and general educational skills of the child, formation of cognitive activity, development of independence. It is the elementary school that influences the entire further character of the schoolchild’s relationship with the learning environment and society. In the educational process of primary school, it is important to develop the interest of students in learning, to rely on the sensory perception of learning information, to include all the senses in the perception of the surrounding world. This is achieved with the wide use of visual means at all stages of learning. The modern elementary teacher should clearly understand the meaning of the concept of "visibility", "means of visibility", to know and apply in his pedagogical activity various types of visibility depending on the educational purpose, to choose the most effective, to be able to combine different means of teaching.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23457
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanyuk.pdf349.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.