DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23417
Title: Process of foreign language training and its influence on the forming of professional mobility of future managers in agrarian sphere
Other Titles: Процес інструментального мовного навчання та його вплив на формування професійної мобільності майбутнього менеджера в аграрній сфері
Authors: Martseniuk, N. A.
Keywords: professional mobility
foreign language
foreign language training
professional training
професійна мобільність
іноземна мова
іншомовна підготовка
професійна підготовка
профессиональная мобильность
иностранный язык
иноязычная подготовка
профессиональная подготовка
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Martseniuk, N. A. Process of foreign language training and its influence on the forming of professional mobility of future managers in agrarian sphere / N. A. Martseniuk // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 134-137.
Abstract: Modern social and economic conditions on the labour market require training of a professional, who is able to perform tasks efficiently and quickly and to switch over to other tasks. That is a specialist must be professionally mobile. On the other hand one of the main tendencies of modern society development is its internationalization which leads to the development of international integration in different spheres of human activity. Ukraine’s entering into the world social, political, economic, cultural and educational space, openness to the world, active share of technologies in different spheres including social, condi‑ tion broad practice of intercultural interaction in professional sphere. For the realization of which foreign language knowledge is needed. Foreign language training becomes an objective need in professional training of future managers in agrarian sphere. And forming of professional mobility of future managers in agrarian sphere on foreign language classes is one of the best ways to become a professional.
Сучасні соціально-економічні умови на ринку праці вимагають підготовки професіонала, здатного ефективно та швидко виконувати завдання і переключатися на інші, тобто професійно мобільного спеціаліста. З іншого боку, однією з основних тенденцій розвитку сучасного суспільства є його інтернаціоналізація, яка веде до виникнення міжнародної інтеграції у різних сферах людської діяльності. Входження України до світового соціально-політичного, економічного, культурного, освітнього простору, відкритість світу, активний обмін технологіями у всіх сферах, у т. ч. соціальній, зумовлюють широку практику міжкультурної взаємодії у професійній сфері, для реалізації якої необхідні знання іноземної мови. Іншомовна підготовка стає об’єктивною необхідністю у професійній підготовці майбутніх менеджерів аграрної галузі. Формування професійної мобільності на заняттях з іноземної мови є одним із найкращих шляхів становлення професіонала.
Современные социально-экономические условия на рынке труда требуют подготовки профессионала, способного эффективно и быстро исполнять задания и переключаться на другие, то есть профессионально мобильного специалиста. С другой стороны, одной из важных тенденций развития современного общества является его интернационализация, которая ведет к возникновению международной интеграции в разных сферах деятельности человека. Вхождение Украины в мировое экономическое, социально-политическое, культурное, образовательное пространство, открытость миру, активный обмен новыми технологиями во всех сферах, в т. ч. и социальной, обуславливают широкую практику межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере, для реализации которой необходимы знания иностранного языка. Иноязычная подготовка становится объективной необходимостью в профессиональной подготовке будущих менеджеров аграрной сферы. Формирование профессиональной мобильности на занятиях по иностранному языку является одним из лучших способов становления профессионала.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23417
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martseniuk.pdf340.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.