DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Навчальні видання Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23366
Title: Морфофункціональна готовність до шкільного навчання дітей з особливостями у розвитку: діагностика і формування (нейропсихологічний супровід)
Authors: Тарасун, Валентина Володимирівна
Keywords: морфо функціональна готовність
порушення мовлення
діагностика
формування
morphological functional readiness
speech impairment
diagnostics
formation
Issue Date: 2008
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Тарасун, В. В. Морфофункціональна готовність дітей з особливостями у розвитку до шкільного навчання : діагностика і формування : монографія / В. В. Тарасун ; М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2008. – 294 с.
Abstract: У монографії висвітлено в єдності питання: вікових особливостей дітей "на старті" шкільного навчання, методів нейропсихологічної діагностики морфо- функціональної готовності до їх входження у шкільний простір. Узагальнено ма- теріали міждисциплінарної дискусії, що зможуть значною мірою вплинути на уяв- лення педагога про те, як потрібно готувати дитину до школи. Розроблена концепція готовності дітей з відхиленнями у розвитку до школи як феномену неперервної наступності спеціальної освіти. Розкрито напрями (нейробіологічний і нейропсихологічний), моделі (корекційно-синапсична та корекційно-превентивна) і зміст корекційно-розвивального навчання. Розроблено методики підсилення енергетичного потенціалу організму дитини, розвитку просторових уявлень як підгрунтя для переробки інформації та методики формування сукцесивно-симультанної переробки інформації. За результатами нейробіологічних і нейропсихологічних досліджень розроблена методика підготовчого етапу корекційно-синапсичного навчання, що забезпечує активізацію зв‘язків між клітинами шляхом представлення однієї і тієї ж (від початку складної) інформації .
The monograph highlights the unity of the question: the age-old peculiarities of children at the start of school education, methods of neuropsychological diagnostics of morphofunctional readiness for their entry into school space. The materials of the interdisciplinary discussion are summarized, which can greatly influence the teacher's idea of how to prepare a child for school. . The concept of preparing children for school is developed. According to the results of neurobiological and neuropsychological research, the stage of correctional-synapsic training was developed. Directions (neurobiological and neuropsychological), models (correction-synapsychic and corrective-preventive) and the content of correction-development training are revealed. Methods of enhancement of the energy potential of the child's organism, development of spatial representations as a basis for the processing of information and the method of formation of a succession-simultaneous information processing have been developed. The monograph is addressed to educators, speech therapists, psychologists, and students. The monograph may be useful for teachers and parents of future first-graders, as it will help them better orient themselves in the specifics of the work of the educator and constructively interact with him in solving common tasks of education and upbringing of children.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23366
ISBN: 966-8126-42-4
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarasun VV Morphofunctional.pdf8.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.