DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22644
Title: До проблеми дефініціювання політичної свідомості
Authors: Гарбадин, А. С.
Keywords: політична свідомість
дискурс
суб’єкт
комунікація
творчість
political consciousness
discourse
subject
communication
creativity
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гарбадин, А. С. До проблеми дефініціювання політичної свідомості / А. С. Гарбадин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 17. - C. 105-109.
Abstract: Доведено, що політична свідомість як форма відношення індивіда до політики, не виникає сама по собі. Політико-соціальний дискурс, у межах якого перебуває індивід, водночас і породжує і здійснює мислення як процес, трансформуючись у політичну свідомість. Показано, що політична свідомість визначатиме організацію життєдіяльності індивіда у політичному вимірі буття, з допомогою тих засобів та механізмів, що легітимно прийняті у конкретному суспільстві, конкретній формі політико-соціальних відносин. З’ясовано, що проблема дефініціювання політичної свідомості не стільки у пошуку вияву механізмів відтворення інформації та її оброблення, не стільки у вияві факторів впливу на ці процеси (що можуть суттєво різнитись – від впливу соціально вагомих суб’єктів впливу на індивіда до цілеспрямованої діяльності ЗМІ), а у проблемі вільної можливості до творчості.
It is proved that the political consciousness as a form of relationship of the individual to politics does not arise by itself. The political and social discourse, in which the individual is at the same time creates and performs the process of thinking, being transformed into a political consciousness. Thus, the political consciousness of an individual determines the organization of life in the political dimension of being, with the means and mechanisms that are legitimately made in a particular community, a particular form of political and social relations. It is shown that the problem of political consciousness is not so much to find the manifestation mechanisms of reproduction of the information and its processing is not so much a manifestation of factors influence these processes (which may differ significantly from the impact of socially relevant subjects of influence on the individual to the purposeful activity of the media), and a problem-free opportunities creativity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22644
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_022_2015_17_21.pdf278.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.