DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 53 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22533
Title: Метод проектів та його реалізація в основній школі на основі прикладної фізики
Other Titles: A method of projects and his realization is at basic school on the basis of the applied physics
Authors: Закалюжний, В. М.
Keywords: завдання курсу фізики
метод проектів
прикладна фізика
problem of physics
project method
applied physics
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Закалюжний, В. М. Метод проектів та його реалізація в основній школі на основі прикладної фізики / В. М. Закалюжний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 53. - С. 70-74.
Abstract: У статті розглянуто завдання курсу фізики основної школи та вказано на об’єктивні та суб’єктивні труднощі їх комплексного виконання. Необхідність подолання труднощів, зазначених у статті, детермінує пошук нетрадиційних, інноваційних методів та прийомів навчання фізики Одним із перспективних методів навчання, який гармонійно поєднує в собі переваги компетентнісного, діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходів, є проектний метод, застосування якого передбачене новою програмою з фізики для загальноосвітньої школи. Вказано на важливість практичної спрямованості навчальних проектів у контексті компетентнісного навчання та на широкі можливості залучення з цією метою елементів прикладної фізики.
In the article the problem of physics and basic school indicated on an objective and subjective difficulties of their integrated implementation. The need to overcome the difficulties mentioned in article determines the search for unconventional, innovative methods and techniques of teaching physics. One of the promising methods of teaching, harmoniously poyeduye the advantages of competence, activity and person-centered approaches is a project method that provided a new program of physics for secondary schools. The article stated the importance of practical orientation training projects in the context of competency training and opportunities for involvement that purpose elements of applied physics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22533
Appears in Collections:Випуск 53

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakalyuznyji.pdf323.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.