DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22527
Title: Сучасні технології навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання
Authors: Ткачук, С. І.
Keywords: сучасні технології навчання
професійна підготовка
учитель трудового навчання
трудове навчання
компетентності
modern technologies of studies
professional preparation
teacher of labour studies
labour studies
to the competence
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ткачук, С. І. Сучасні технології навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання / С. І. Ткачук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 196-201.
Abstract: В статті розкриваються актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах, який має планувати свою діяльність на основі наукових досягнень, знань, власного досвіду, загальнокультурного потенціалу та творчості з метою трансформації поставлених суспільством перед школою цілей: формування у школярів творчого підходу до справи, розвитку самостійності, уміння аналізувати й проектувати свій стиль діяльності, який базується на критичному мисленні, активному ставленні до життя, розуміння себе частиною суспільства і природи. Розглянута важливість здійснення професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання в умовах оновлення змісту освіти. Розкрито сутність поняття “професійна підготовка” з позиції різних дослідників, наведено власне визначення поняття “професійна підготовка вчителів технологій”. Аналізуються сучасні технології навчання, система та зміст професійної підготовки сучасного вчителя трудового навчання.
In the article the issues of the day of preparation of teacher of labour studies open up in higher pedagogical educational establishments, that must plan the activity on the basis of scientific achievements, knowledge, own experience, over cultural potential and work with the aim of transformation of put by society before school of aims: forming for the school children of the creative going near business, development of independence, ability to analyse and design the style of activity, that is based on the critical thinking, active attitude to ward life, under standing itself part society and nature. The considered importance of realization of professional preparation of future teachers of labour studies is in the conditions of updating of maintenance of education. Essence of concept "professional preparation" is exposed from position of different researchers, own determination over of concept "professional preparation of teachers of technologies" is brought. Modern technologies of studies, system and maintenance of professional preparation of modern teacher of labour studies, are analysed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22527
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachuk S. I..pdf238.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.