DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22507
Title: Деякі шляхи підвищення рівня правової культури майбутніх учителів технологій
Authors: Салогуб, В. С.
Keywords: правова культура
декларація
конвенція
права
свободи
громадянин
підвищення рівня правової культури
вчитель технологій
навчальний процес у вищому педагогічному навчальному закладі
legal culture
declaration
convention
rights
freedoms
citizen
increase of level of legal culture
teacher technology
educational process in higher pedagogical educational institution
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Салогуб, В. С. Деякі шляхи підвищення рівня правової культури майбутніх учителів технологій / В. С. Салогуб // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 172-177.
Abstract: У статті розглянуто шляхи підвищення рівня правової культури особи як планомірний, керований, організований, систематичний і цілеспрямований процес дії на особу всієї сукупності форм, засобів і методів, наявних в арсеналі сучасної правової діяльності практики професійної освіти, з метою формування глибоких і стійких правових знань, переконань, потреб, цінностей, звичок активної правомірної поведінки, імунітету до здійснення правопорушень, а також як позитивні зміни в самій особі в результаті даної дії. Педагогічні дослідження припускають визначення системи початкових параметрів, критеріїв, оцінок. Основними напрямками підвищення рівня правової культури є: правова освіта, тобто правовий всеобуч (декади правових знань);правова пропаганда в гуртожитках; правомірна поведінка викладачів вищих закладів освіти, їхня особиста участь у здійсненні, реалізації й охороні правових норм; самовиховання студентів, що включає накопичення правових знань, правової інформації; перетворює її в правові переконання, навички правомірної поведінки; готовність діяти, керуючись цими правовими переконаннями.
In article ways of increase of level of legal culture of personality as a systematic, controlled, organized, systematic and purposeful process of impact on the personality of the whole totality of forms, means and methods available in the Arsenal of modern legal practice’s professional education, to form deep and lasting legal knowledge, beliefs, needs, values, habits active lawful behavior, immunity to commit crimes, as well as positive changes in the person as a result of this action. Pedagogical research suggests the definition of system baselines, benchmarks, ratings. The main directions of increase of level of legal culture: legal education, legal education (decade of legal knowledge);legal advocacy in the dorms; good behavior of teachers in higher education institutions, their personal involvement in the implementation, realization and protection of legal norms; self-education students, which involves the accumulation of legal knowledge, legal information; makes it legal beliefs, habits of lawful behavior; a readiness to act, guided by these legal convictions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22507
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salogub V. S..pdf231.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.