DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22320
Title: Наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів технологій як суб’єктів педагогічної взаємодії
Authors: Андрощук, І. В.
Keywords: науковий підхід
підготовка вчителя технологій до педагогічної взаємодії
системний
компетентнісний
діяльнісний
суб’єктний
особистісно орієнтований
акмеологічний
аксіологічний
культурологічний
деонтологічний підходи
scientific approach
future technology teachers’ training for pedagogical interaction
systemic
competency-based
activity-based
subject
personality-based
acmeological
axiological
culturological
deontological approaches
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Андрощук, І. В. Наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів технологій як суб’єктів педагогічної взаємодії // І. В. Андрощук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 14-19.
Abstract: В статті здійснено аналіз дефініції “науковий підхід” та акцентовано увагу на необхідності визначення наукових підходів у висвітленні методології педагогічного дослідження. Встановлено наявність різноманіття наукових підходів, що в свою чергу дає науковцям можливість вибирати найбільш дієві. Виділено наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів технологій як суб’єктів педагогічної взаємодії та розкрито суть та можливості застосування кожного з вказаних підходів. Висвітлено важливість здійснення підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної взаємодії, як цілісної системи на засадах системного підходу та обґрунтування цілей та змісту на основі компетентнісного підходу. Доведено необхідність врахування особистісно орієнтованого, суб’єктного, аксіологічного, культурологічного та деонтологічного підходів для підготовки майбутніх вчителів до педагогічної взаємодії на суб’єкт-суб’єктній основі. На основі узагальнення обґрунтовано потребу у стратегії підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної взаємодії та їх орієнтацію на самореалізацію у педагогічній діяльності, що забезпечує акмеологічний підхід. Зроблено висновок про взаємодію визначених підходів.
In the articlethe definition of scientific approach has been analyzed and the need to identify scientific approaches while revealing methodology of pedagogical researches has been emphasized. It has been indicated that there is a great variety of scientific approaches, therefore scholars can choose the most effective ones. Scientific approaches to training of future technology teachers as subjects of pedagogical interaction have been singled out and the essence and opportunities for their application have been revealed. The importance of future technology teachers’ training for pedagogical interaction as an integral system based on systemic approach and justification of goals and content grounded on personality-based approach have been accentuated. The necessity to take into account personality-based, subject, axiological, culturological and deontological approaches to future technology teachers’ training for pedagogical interaction based on subject-subject background has been proved. Due to generalization performed the need for strategy of future technology teachers’ training for pedagogical interaction and their orientation towards self-realization in pedagogical activities being provided by acmeological approach have been justified. The interaction between defined approaches has been traced.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22320
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Androshchuk I. V..pdf241.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.