DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет природничо-географічної освіти та екології » Наукові праці Факультету природничо-географічної освіти та екології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21739
Title: Біологічне пізнання у континуумі особистісної динаміки студентів
Other Titles: Биологическое познание в континиуме личностной динамики студентов
Biological knowledge in the continuum of personal dynamics of students
Authors: Турчинова, Ганна Володимирівна
Keywords: природознавчі дисципліни
біологія
університет
студенти
мораль
біологічні дослідження
іноземна мова
естественнонаучные дисциплины
биология
университет
студенты
иностранный язык
исследования в биологии
Natural Science
Biology
university
students
foreign language
Issue Date: 2018
Publisher: Ів.-Франківськ : НАІП
Citation: Турчинова, Г. В. Біологічне пізнання у континуумі особистісної динаміки студентів / Г. В. Турчинова // Особистість у просторі виховних інновацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Ін-ту проблем виховання НАПН України, 19 жовтня 2018 р. / [За ред. І. Д. Беха, О. М. Докукіної, Р. В. Малиношевського]. – ІваноФранківськ : НАІР, 2018. – С. 371-376.
Abstract: Розглянуто питання особистісної динаміки студентів-біологів у процесі навчання англійської мови за фахом в умовах університету. Зосереджуючись на сучасних генетичних дослідженнях, автор наголошує на поєднанні біологічних знань і виховання молоді: виховання у них загальнолюдських цінностей, морально етичних якостей майбутніх фахівців-біологів у процесі навчання ІМ, що дозволило залучити і лінгвосоціокультурний аспект для розкриття окресленої теми.
Considered the questions of personal dynamics of students-biologists in the process of teaching English in the professional way in the conditions of the university. Focusing on the modern genetic researches, the author presents the combination of biological knowledge and education of youth: upbringing of their universal values, moral and ethical qualities in future biologists in the process of learning foreign language.
Рассмотрены вопросы личностной динамики студентов-биологов в процессе обучения английскому языку по специальности в условиях университета. Сосредотачиваясь на современных генетических исследованиях, автор акцентирует внимание на необходимости сочетания биологических знаний и воспитания молодежи: воспитание у них общечеловеческих ценностей, морально этических качеств будущих специалистов-биологов в процессе обучения ИЯ, что позволяет привлечь и лингвосоциокультурный аспект в изучении ИЯ.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21739
ISBN: 978-966-2716-99-3
Appears in Collections:Наукові праці Факультету природничо-географічної освіти та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turchynova GV, 2018, IPV, tezy.pdfтези конференції1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.