DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21534
Title: Syntagmatic Dimension of Ukrainian and English Verbs: the Typology of Exponents of Correlation
Other Titles: Синтагматичні виміри українських та англійських дієслів: типологія експлікаторів корелятивності
Authors: Ivanytska, Natalia B.
Ivanytska, Nina L.
Іваницька, Н. Б.
Іваницька, Н. Л.
Keywords: an exponent of s correlation
verb’s systems of Ukrainian and English
combinability
syntagmatics
typology of the exponents of correlation
експлікатор синтагматичної корелятивності
дієслівні системи української та англійської мов
сполучуваність слів
синтагматика
типологія експлікаторів синтагматичної корелятивності
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ivanytska, N. B. Syntagmatic Dimension of Ukrainian and English Verbs : the Typology of Exponents of Correlation / N. B. Ivanytska, N. L. Ivanytska //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 17. – С. 43-56.
Abstract: The paper focuses on the syntagmatic dimension of the Ukrainian and English verbs. The syntagmatics of the verbs is analysed from the cross-linguistic perspective. The approach to the bilateral contrastive study of the verbs is based on the essential notions of contemporary contrastive linguistics. The key factors determining the combinability of the word are analysed. The work contains a brief overview of the theories that differentiate syntactic, semantic and lexical syntagmatics. The factors proved that syntagmatic relations are of syncretic nature, especially within verbal classes. It is necessary to combine semantic and grammatical aspects of combinability. The work focuses on the concept of valency which is believed to be relevance for cross-linguistic analysis of syntagmatic parameters of the verbal systems. It was found out that the combinability potency of the verb determines the specificity and regularity of the syntagmatic relationships that arise in the process of functioning of the verbal systems of both the Ukrainian and English languages. The authors present typology of the formal exponents of correlation that seems promising for revealing isomorphic and allomorphic characteristics of the contrasted verbs. The exponent of correlation is believed to be an effective tool for building syntagmatic paradigm of the verbs from the contrastive perspective. The typology of the exponent of syntagmatic correlation contains non-verbalized (zero) and verbalized (non-predicative / predicative / semi-predictive, synthetic / analytic, simple / complicated, one-position / multi-positional) units that form the corresponding paradigmatic series in the comparable languages.
У статті українські та англійські дієслова розглядаються в аспекті їхньої синтагматики. Синтагматика дієслів аналізується з міжмовної точки зору. Автори пропонують двобічне контрастивне вивчення дієслів, яке базується на основних досягненнях сучасної зіставної лінгвістики. Проаналізовано ключові фактори, що визначають сполучуваність слова (дієслова зокрема). Стаття містить короткий огляд теорій, в яких розмежовано синтаксичну, семантичну та лексичну синтагматику. Доведено, що сучасній лінгвістиці притаманне синкретичне бачення синтагматичних відношень, особливо в межах дієслівних класів. Указано на доцільності та необхідності поєднання семантичного й граматичного аспектів сполучуваності. Акцентовано на релевантності застосування поняття валентності для міжмовного аналізу синтагматичних параметрів зіставлюваних дієслівних систем. З’ясовано, що сполучувальна потенція дієслова як вияв семантичних та граматичних властивостей слова визначає специфічність та закономірність синтагматичних відношень, що виникають у процесі функціонування дієслівних систем як української, так і англійської мов. Подано авторську типологію формальних експлікаторів корелятивності, яку можна успішно застосовувати для виявлення ізоморфних і аломорфних характеристик дієслів. Наведено докази того, що експлікатор корелятивності є ефективним інструментом для створення синтагматичної парадигми дієслів в аспекті зіставлення. Типологія експлікаторів синтагматичної корелятивності представлена невербалізованими (нульовими) і вербалізованими (непредикативними / предикативними / напівпредикативними, синтетичними / аналітичними, простими / складними, однопозиційними / багатопозиційними) одиницями, які утворюють відповідний парадигматичний ряд у зіставлюваних мовах.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21534
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natalia B. Ivanytska.pdf590.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.