DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21532
Title: Hyperconcept CONVERT TO CHRISTIANITY Reconstruction in English, German and Ukrainian Texts of Religious Popular Discourse
Other Titles: Реконструкція гіперконцепту НАВЕРНЕННЯ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ в англо-, німецько- та україномовних текстах релігійно-популярного дискурсу
Authors: Cherkhava, Olesya O.
Черхава, О. О.
Keywords: religious popular discourse
hyperconcept
metaphoric concept
informative text
agitational text
релігійно-популярний дискурс
гіперконцепт
метафоричний концепт
інформативний текст
агітаційний текст
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Cherkhava, O. O. Hyperconcept CONVERT TO CHRISTIANITY Reconstruction in English, German and Ukrainian Texts of Religious Popular Discourse / O. O. Cherkhava // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 17. – С. 19-31.
Abstract: The article covered the hyperconcept CONVERT TO CHRISTIANITY reconstruction in English, German, Ukrainian informative and agitational texts of religious popular discourse. This mental construction has been established through the profiling of Biblical quotations transposed in the religious popular discourse texts of informative (identified four types) and agitational character (identified nine types) according to the mechanisms of Biblical knowledge metaphorization. It has been proven that the informative texts sense implicitly stimulates the recipient to have inner mindset about own life (without a mediator). The agitational texts have the same elements and constructions, but are open-ended or have a rhetorical questions stimulating the recipient to contact the religious organization (the mediator).The kernel of this hyperconcept presents the concept RIGHTEOUS LIFE with subordinated concepts FOLLOWING CHRIST, BEING NOT INDIFFERENT, REPENT, PURIFICATION, REQUEST (ASK), STRENGTH FORMING, GRATITUDE (THANK), that form dominant or optional senses in informative and agitational texts of religious popular discourse representing figurative and evaluative hyperconcept zone. In English and German Religious Magazine texts and Religious Calendar Guides the metaphoric concept STRENGTH FORMING dominates, whereas in the Ukrainian variants – the concept REQUEST; in the International Religious Festival Booklet – the concept FOLLOWING CHRIST, in the texts of Religious Synod Meeting Booklet – the concept BEING NOT INDIFFERENT – in English, German and Ukrainian languages. In agitational texts the dominant metaphoric senses are not revealed. Nevertheless, English text environment provides more concise representation of every sense (reflecting author’s individuality) or hierarchical fusion of different variant senses, German – determined conception with highly represented author-text-creator, Ukrainian – national symbols priority with mercy, ask or call to unite verbal depiction.
У статті здійснено реконструкцію гіперконцепту НАВЕРНЕННЯ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ в англо-, німецько- й україномовних інформативних та агітаційних текстах релігійно-популярного дискурсу. Установлено, що цей ментальний конструкт профілізується через біблійні цитати, транспоновані в текстах релігійно-інформативного (чотири типи) і релігійно-агітаційного характеру (дев'ять типів) на основі механізмів метафоризації широкоформатного РЕЛІГІЙНО-БІБЛІЙНОГО ЗНАННЯ. Доведено, що смисл інформативних текстів імпліцитно стимулює реципієнта до внутрішніх роздумів над власним життям (без посередництва), тоді як тексти агітаційного характеру містять ті ж елементи та конструкції, але з відкритою кінцівкою або риторичним запитанням, щоб спонукати адресата звернутися до релігійної організації, щоб пізнати Біблію (за посередництва). Виявлено, що ядром гіперконцепту НАВЕРНЕННЯ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ є метафоричний концепт ПРАВЕДНЕ ЖИТТЯ із підпорядкованими йому концептами НАСЛІДУВАННЯ ВЧЕННЯ ХРИСТА, ФОРМУВАННЯ НЕБАЙДУЖОСТІ, КАЯТТЯ, ОЧИЩЕННЯ, ПРОХАННЯ (ПРО ДОПОМОГУ), ФОРМУВАННЯ СИЛИ, ПОДЯКА, які утворюють домінантні або факультативні смисли інформативних і агітаційних текстів РПД і становлять ціннісно-образну зону гіперконцепту. В англо- та німецькомовних інформативних текстах РЕЛІГІЙНОГО ЧАСОПИСУ та СТРУКТУРНО КЛІШОВАНИХ КАЛЕНДАРНИХ ПУТІВНИКІВ домінує метафоричний концепт ФОРМУВАННЯ СИЛИ, а в україномовних – концепт ПРОХАННЯ; у текстах БУКЛЕТУ МІЖНАРОДНОГО МОЛОДІЖНОГО РЕЛІГІЙНОГО ФЕСТИВАЛЮ – концепт НАСЛІДУВАННЯ ХРИСТА, у текстах БУКЛЕТУ ЗІБРАННЯ РЕЛІГІЙНОГО СИНОДУ – концепт НЕБАЙДУЖІСТЬ – у трьох мовах. У текстах агітаційного характеру не виявлено сталої домінанти метафоричних смислів, проте більш відчутним для англомовного середовища є а) або чітке вираження одного смислу (із індивідуальним авторським відтінком), або б) ієрархічне поєднання різних варіантних смислів, для німецькомовного – цілеспрямована концепція із яскраво вираженою репрезентацією творця-митця тексту, для україномовного – національна символіка, милосердя, прохання про допомогу.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21532
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olesya O. Cherkhava.pdf591.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.