DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 7 (52) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21505
Title: Розвиток ціннісної сфери молодшого школяра
Authors: Лук’яненко, М. М.
Keywords: цінність
ціннісні орієнтації
особистість
формування цінностей
молодший школяр
провідна діяльність
новоутворення
сенситивність
інтеріоризація
екстеріоризація
ценность
ценностные ориентации
личность
формирование ценностей
младший школьник
ведущая деятельность
новообразования
сенситивнисть
интериоризация
екстериоризация
value
value orientations
personality
formation of values
junior schoolboy
leading activity
neoplasms
sensitivities
internalizations
exteriorization
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лук’яненко, М. М. Розвиток ціннісної сфери молодшого школяра / М. М. Лук’яненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 7 (52). - С. 120-126.
Abstract: У статті відображені результати теоретичного аналізу проблеми формування ціннісних орієнтацій молодшого школяра. Висвітлено психологічну сутність і співвідношення понять "цінності" та "ціннісні орієнтації", проаналізовані умови формування ціннісних орієнтацій та їх місце у структурі особистості молодшого школяра. В центрі уваги автора, знаходиться висвітлення проблеми генези ціннісної сфери особистості та визначення сенситивного періоду для її становлення. У роботі відображена динаміка розвитку ціннісних орієнтацій дітей молодшого шкільного віку.
В статье отражены результаты теоретического анализа проблемы формирования ценностных ориентаций младшего школьника. Освещены психологическую сущность и соотношение понятий "ценности" и "ценностные ориентации", проанализированы условия формирования ценностных ориентаций и их место в структуре личности младшего школьника. В центре внимания автора находится освещения проблемы генезиса ценностной сферы личности и определения сенситивного периода для ее становления. В работе отражена динамика развития ценностных ориентаций детей младшего школьного возраста.
The article presents the results of theoretical analysis of the problem of formation of value orientations of the junior pupil. The psychological essence and correlation of concepts of "values" and "value orientations" are analyzed, the conditions of formation of value orientations and their place in the structure of the personality of the junior pupil are analyzed. In the center of attention of the author, there is an overview of the problem of the genesis of the value sphere of the individual and the definition of a sensitivist period for its formation. The paper reflects the dynamics of the development of value orientations for children of junior school age.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21505
Appears in Collections:Випуск 7 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukianenko.pdf332.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.