DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 7 (52) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21487
Title: Основні прийоми застосування психотехнологій в психотерапевтичній бесіді
Authors: Чорна, І. М.
Чорний, М. М.
Keywords: психотерапевтична бесіда
клієнт
психотерапевт
психотехнологія
прийом
застереження
методологія
психотерапевтическая беседа
клиент
психотехнология
прием
оговорки
методология
psychotherapeutic conversation
client
psychotherapist
psychotechnology
reception
reservations
methodology
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Чорна, І. М. Основні прийоми застосування психотехнологій в психотерапевтичній бесіді / І. М. Чорна, М. М. Чорний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 7 (52). - С. 89-98.
Abstract: В статті проаналізовано різні наукові теорії та підходи до проблеми використання в психотерапії психотерапевтичної бесіди. Систематизовано та розкрито зміст основних психотехнологій, які використовуються у ході психотерапевтичної бесіди з клієнтом, а саме: психотехнологію вербалізації проблеми, психотехнологію слухання, психотехнологію мовчання, психотехнологію відображення почуттів, психотехнологію роботи із проблемами пацієнта, психотехнологію зведення проблеми до внутрішньо-особистісної, психотехнологію відділення проблем від особистості пацієнта, психотехнологію доведення проблеми до її логічного завершення, вирішення; психотехнологію розширення, психотехнологію інтерпретацій, психотехнологію поради, психотехнологію директиви. Розроблено, апробовано та розкрито методологію застосування психотехнологій. Розроблено рекомендації для практичного використання психотехнологій, прийомів їх реалізації у відповідності до науково-методичних вимог та врахуванням психотерапевтичної специфіки і особливостей роботи із клієнтом в процесі психотерапевтичної бесіди. Проаналізовано та розкрито суть основних прийомів для ефективного застосування психотерапевтичних технік, а саме: прийом інтерпретованого повтору вербалізації; прийоми активного вислуховування; прийоми емоційної стабілізації клієнта; прийом психоемоційної розрядки, або ж психоемоційної провокації; прийом вербалізації почуттів; прийом візуалізації почуттів; прийом саморозкриття із властивою емоційністю, щирістю, спонтанністю; прийом репрезентативного саморозкриття; прийом документального підтвердження своєї кваліфікації; прийом екстраполяції, значущих для співрозмовника подій та емоцій на іншу особу; прийом непрямих повідомлень; прийом приєднання до часового простору клієнта; прийом переведення у тривимірний час; прийомом зміни "ми", "вони" на "я"; прийом спрощення проблеми; прийом зворотного зв’язку. Анонсовано авторські прийоми технології body language (мова тіла) прийом переведення у тривимірний час; прийоми відносності google планета; прийом кута безвиході; прийоми сміхотерапії. Визначено застереження, які слід враховувати при застосуванні прийомів та психотехнологій. Розкрито основні суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на ефективність психотерапевтичної бесіди.
В статье проанализированы различные научные теории и подходы к проблеме использования в психотерапии психотерапевтической беседы. Систематизированы и раскрыто содержание основных психотехнологий, которые используются в ходе психотерапевтической беседы с клиентом, а именно: психотехнология вербализации проблемы, психотехнология слушания, психотехнология молчание, психотехнология отражение чувств, психотехнология работы с проблемами пациента, психотехнология сведение проблемы к внутренне личностной, психотехнология отделения проблем от личности пациента, психотехнология доказательства проблемы до ее логического завершения, решения; психотехнология расширения, психотехнология интерпретаций, психотехнология совета, психотехнология директивы. Разработано, апробировано и раскрыто методологию применения психотехнологий. Разработаны рекомендации для практического использования психотехнологий, приемов их реализации в соответствии с научно-методическими требованиями и учетом психотерапевтической специфики и особенностей работы с клиентом в процессе психотерапевтической беседы. Проанализировано и раскрыто суть основных приемов для эффективного применения психотерапевтических техник, а именно: прием интерпретируемого повтора вербализации; прием активного выслушивания; прием эмоциональной стабилизации клиента; прием психоэмоциональной разрядки, или психоэмоциональной провокации; прием вербализации чувств; прием визуализации чувств; прием самораскрытия со свойственной эмоциональностью, искренностью, спонтанностью; прием репрезентативного самораскрытия; прием документального подтверждения своей квалификации; прием экстраполяции, значимых для собеседника событий и эмоций на другое лицо прием непрямых сообщений; прием присоединения к временному пространству клиента; прием перевода в трехмерное время; приемом изменения "мы", "они" на "я"; прием упрощения проблемы; прием обратной связи. Анонсированы авторские приемы технологии body language (язык тела) прием перевода в трехмерное время; приемы относительности google планета; прием угла безысходности; приемы смехотерапии. Определены предостережения, которые следует учитывать при применении приемов и психотехнологий. Раскрыты основные субъективные и объективные факторы, влияющие на эффективность психотерапевтической беседы.
The article analyzes various scientific theories and approaches to the problem of using psychotherapeutic conversation in psychotherapy. Systematized and disclosed the content of the basic psychotechnologies that are used during the psychotherapeutic conversation with the client, namely: psychotechnology verbalization problems, listening psychotechnology, psychotechnology silence, psychotechnology reflection of feelings, psychotechnology work with patient problems, psychotechnology reduction of the problem to internal personal, psychotechnology separation problems from the patient’s personality, the psychotechnology of the proof of the problem to its logical conclusion, the solution; psychotechnology of expansion, psychotechnology of interpretations, psychotechnology of the council, psychotechnology of the directive. The methodology of application of psychotechnologies is developed, tested and disclosed. Recommendations have been developed for the practical use of psychotechnologies, methods for their implementation in accordance with scientific and methodological requirements and taking into account the psychotherapeutic specifics and peculiarities of working with the client in the process of psychotherapeutic conversation. The essence of the basic techniques for effective application of psychotherapeutic techniques, namely: reception of interpreted repetition of verbalization is analyzed and revealed; active listening; reception of emotional stabilization of the client; reception of psychoemotional discharge, or psychoemotional provocation; the reception of the verbalization of the senses; reception of visualization of the senses; the reception of self-disclosure with characteristic emotionality, sincerity, spontaneity; reception of representative self-disclosure; the receipt of documentary evidence of their qualifications; reception of extrapolation, significant for the interlocutor of events and emotions to another person receiving indirect messages; adherence to the client’s time zone; reception of translation in three-dimensional time; the acceptance of changing "we", "they" in "I"; simplification of the problem; reception of feedback. The author’s techniques of the technology body language (body language) were announced; reception of translation in three-dimensional time; methods of relativity google planet; reception of a corner of despair; receptions of laughter therapy. Cautions that should be taken into account when using techniques and psychotechnologies are defined. The main subjective and objective factors affecting the effectiveness of psychotherapeutic conversation are revealed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21487
Appears in Collections:Випуск 7 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chorna_Chornyi.pdf354.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.