DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 7 (52) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21465
Title: Методологія застосування прийомів інтерв’ювання клієнта в психотерапії
Authors: Чорна, І. М.
Чорний, М. М.
Keywords: інтерв’ювання
клінічна бесіда
клініко-психонаталогічне інтерв’ю
патапсихологічне інтерв’ю
інтуїція
емпатія
симпатія
аперцепція
рефлексія
интервьюирование
клиническая беседа
клинико-психонаталогичное интервью
патапсихологичное интервью
интуиция
эмпатия
симпатия
апперцепция
рефлексия
interviewing
clinical interview
clinico-psychonatal interview
patapsychological interview
intuition
empathy
sympathy
apperception
reflection
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Чорна, І. М. Методологія застосування прийомів інтерв’ювання клієнта в психотерапії / І. М. Чорна, М. М. Чорний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 7 (52). - С. 82-89.
Abstract: У статті здійснено контент аналіз наукових теорій по проблемі особливостей застосування прийомів інтерв’ювання клієнта в психотерапії. Розкрито основну мету психотерапевтичного інтерв’ювання, методу клінічної бесіди, клініко-психонаталогічного інтерв’ю та патапсихологічного інтерв’ю. Проаналізовано відмінності методу психотерапевтичного інтерв’ювання від клінічної бесіди, клініко-психонаталогічного інтерв’ю та патапсихологічного інтерв’ю. Систематизовано типові особливості застосування прийомів інтерв’ювання клієнта психотерапевтом. Узагальнено різні теоретичні підходи до проблеми застосування методології психотерапевтичного інтерв’ювання в психотерапевтичній практиці. Розкрито структуру, технологію та основні прийоми, які доцільно застосовувати в психотерапевтичному інтерв’юванні. Прокоментовано зміст вербального та невербального рівнів взаємодії в психотерапевтичному інтерв’юванні. Розкрито маркери не конгруентної поведінки клієнта та вибір тактики психотерапевта у такій ситуації. Вказано на застереження у роботі психотерапевта із поверхневими та глибинними особистісними структурами психіки людини. Проаналізовано основні фактори ефективності застосування методології інтерв’ювання в психотерапевтичній практиці. Систематизовано основні професійно необхідні здібності, якості, вміння, навички, які необхідно застосовувати в реалізації прийомів методології психотерапевтичного інтерв’ювання в психотерапевтичній практиці. Проведено контент аналіз різних теоретичних підходів до розкриття змісту базових психологічних якостей, властивостей психіки та їх ролі в психотерапевтичному інтерв’юванні. Розкрито зміст, роль та механізм впливу основних якостей та властивостей на результат, ефективність психотерапевтичного втручання в цілому, у тому числі, зони ризику розвитку можливих негативних наслідків. Розкрито суть та значення конгруентної, ефективної поведінки психотерапевта. Прокоментовано технологію пред’явлення себе клієнту, особливості застосування прийому саморозкриття психотерапевта.
В статье осуществлен контент анализ научных теорий по проблеме особенностей применения приемов интервьюирования клиента в психотерапии. Раскрыто основную цель психотерапевтического интервьюирования, метода клинической беседы, клинико-психонаталогичного интервью и патапсихологичного интервью. Проанализированы различия метода психотерапевтического интервьюирования от клинической беседы, клинико-психонаталогичного интервью и патапсихологичного интервью. Систематизированы типичные особенности применения приемов интервьюирования клиента психотерапевтом. Обобщены различные теоретические подходы к проблеме применения методологии психотерапевтического интервьюирования в психотерапевтической практике. Раскрыта структура, технология и основные приемы, которые целесообразно применять в психотерапевтическом интервьюирования. Прокомментировано содержание вербального и невербального уровней взаимодействия в психотерапевтическом интервьюировании. Раскрыто маркеры неконгруэнтного поведения клиента и выбор тактики психотерапевта в такой ситуации. Указано на предостережения в работе психотерапевта с поверхностными и глубинными личностными структурами психики человека. Проанализированы основные факторы эффективности применения методологии интервьюирования в психотерапевтической практике. Систематизированы основные профессионально необходимые способности, качества, умения, навыки, которые необходимо применять в реализации приемов методологии психотерапевтического интервьюирования в психотерапевтической практике. Проведен контент анализ различных теоретических подходов к раскрытию содержания базовых психологических качеств, свойств психики и их роли в психотерапевтическом интервьюировании. Раскрыто содержание, роль и механизм влияния основных качеств и свойств на результат, эффективность психотерапевтического вмешательства в целом, в том числе, зоны риска развития возможных негативных последствий. Раскрыта суть и значение конгруэнтного, эффективного поведения психотерапевта. Прокомментировано технологию предъявления себя клиенту, особенности применения приема самораскрытия психотерапевта.
The article deals with the content analysis of scientific theories on the problem of the peculiarities of the application of client interviewing techniques in psychotherapy. The main purpose of psychotherapeutic interviewing, the method of a clinical interview, clinico-psychonatal interview and patapsychological interview are revealed. The differences between the method of psycho-therapeutic interviewing from the clinical interview, the clinico-psychonatal interview and the patapsychological interview are analyzed. The typical features of the application of methods of interviewing a client by a psychotherapist are systematized. Generalized different theoretical approaches to the problem of applying the methodology of psychotherapeutic interviewing in psychotherapeutic practice. The structure, technology and basic techniques that are expedient to apply in psychotherapeutic interviewing are revealed. The content of verbal and nonverbal levels of interaction in psychotherapeutic interviewing is commented. Markers of non-congruent behavior of a client and the choice of tactics of the therapist in such a situation are revealed. It is indicated on the warnings in the work of the therapist with superficial and deep personal structures of the human psyche. The main factors of effectiveness of the methodology of interviewing in psychotherapeutic practice are analyzed. The basic professionally necessary abilities, qualities, skills, skills which are to be used in the implementation of methods of psychotherapeutic interviewing in psychotherapeutic practice are systematized. Conducted content analysis of various theoretical approaches to the disclosure of the content of basic psychological qualities, properties of the psyche and their role in psychotherapeutic interviewing. The content, role and mechanism of influence of the main qualities and properties on the result, efficiency of psychotherapeutic intervention in general, including the zone of risk of development of possible negative consequences, are revealed. The essence and meaning of congruent, effective behavior of the therapist are revealed. Commented the technology of presenting to the client, especially the application of self-disclosure of the therapist.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21465
Appears in Collections:Випуск 7 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chorna I_Chornyi.pdf342.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.