DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4 (98) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21391
Title: Фізкультурна освіта як засіб формування мотивації студентів ветеринарних спеціальностей до самостійних занять з фізичного виховання
Authors: Семенів, Б. С.
Стахів, М. М.
Ковбан, О. Л.
Бенцак, Л. І.
Keywords: фізична підготовка
зміст
теорія
методика
експерти
модель
студенти
заняття
педагогічний експеримент
фізичне виховання
физическая подготовка
содержание
теория
эксперты
студенты
занятия
педагогический эксперимент
физическое воспитание
physical training
content
theory
methodology
experts
model
students
occupations
pedagogical experiment
physical education
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Фізкультурна освіта як засіб формування мотивації студентів ветеринарних спеціальностей до самостійних занять з фізичного виховання / Б. С. Семенів, М. М. Стахів, Л. О. Ковбан, Л. І. Бенцак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 4 (98). - С. 147-152.
Abstract: В Україні здійснюється широкий комплекс заходів, що створюють необхідні умови праці та побуту, оздоровлення зовнішнього, в тому числі й виробничого, середовища, подальший розвиток охорони здоров'я. Разом з тим активність людини, засоби фізичної культури та спорту є важливими чинниками вдосконалення, зміцнення здоров'я, що в кінцевому підсумку підвищує творчу активність людини, її працездатність. Фізична культура — невід'ємна частина життя людини. Вона займає досить важливе місце в навчанні, роботі людей. Заняття фізичними вправами відіграють значну роль у працездатності членів суспільства, саме тому знання й уміння з фізичної культури повинні закладатися в освітніх установах різних рівнів поетапно. Метою фізичного виховання у навчальних закладах є сприяння підготовці гармонійно розвинених, висококваліфікованих фахівців. У процесі навчання з курсу фізичного виховання передбачається вирішення завдань: виховання у студентів високих моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивної праці; збереження і зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню й усебічному розвитку організму, підтримки високої працездатності упродовж усього періоду навчання, придбання студентами необхідних знань з основ теорії, методики й організації фізичного виховання і спортивного тренування, формування у студентів переконаності в необхідності регулярно займатися фізичною культурою і спортом.
В Украине осуществляется широкий комплекс мер, создающих необходимые условия труда и быта, оздоровления внешней среды, в том числе и производственного, дальнейшее развитие здравоохранения. Вместе с тем активность человека, средства физической культуры и спорта являются важными факторами совершенствования, укрепления здоровья, в конечном итоге повышает творческую активность человека, его работоспособность. Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. Она занимает достаточно важное место в учебе, работе людей. Занятия физическими упражнениями играют значительную роль в работоспособности членов общества, именно потому знания и умения по физической культуре должны закладываться в образовательных учреждениях различных уровней поэтапно. Целью физического воспитания в учебных заведениях является содействие подготовке гармонически развитых, высококвалифицированных специалистов. В процессе обучения по курсу физического воспитания предусматривается решение задач: воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к высокопроизводительному труду; сохранение и укрепление здоровья, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержания высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения, приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, формирование у студентов убежденности в необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом.
Ukraine has a wide range of activities that create the necessary working and living conditions, improve the external environment, including the production environment, the further development of health care. At the same time, human activity, physical culture and sports are important factors for improvement, health promotion, which ultimately enhances the creative activity of man and his ability to work. Physical culture is an integral part of human life. It takes a rather important place in the study, the work of people. Physical exercises play a significant role in the ability of members of society, which is why knowledge and skills in physical culture should be laid out in educational institutions of different levels in stages. The goal of physical education in educational institutions is to facilitate the preparation of harmoniously advanced, highly skilled professionals. In the process of training from the course of physical education, the tasks are to be solved: education of students of high moral, volitional and physical qualities, readiness for highly productive work; the preservation and strengthening of health, the promotion of proper formation and comprehensive development of the organism, maintenance of high working capacity throughout the period of study, the acquisition of students with the necessary knowledge on the basics of theory, methodology and organization of physical education and sports training, the formation of students' belief in the need to regularly engage in physical education and sports.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21391
Appears in Collections:Випуск 4 (98)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semeniv_Stahiv,.pdf350.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.