DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4 (98) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21343
Title: Факторна структура показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, тілобудови та стану біогеометричного профілю постави студентів в процесі фізичного виховання
Authors: Мицкан, Б. М.
Випасняк, І. П.
Шанковський, А. З.
Keywords: студенти
факторна структура
тілобудова
фізичний розвиток
фізичне виховання
студенты
факторная структура
телосложение
физическое развитие
физическое воспитание
students
factor structure
build
physical development
physical education
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мицкан, Б. М. Факторна структура показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, тілобудови та стану біогеометричного профілю постави студентів в процесі фізичного виховання / Б. М. Мицкан, І. П. Випасняк, А. З. Шанковський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 4 (98). - С. 106-110.
Abstract: У роботі представлена інформація про особливості факторної структури фізичного розвитку, фізичної підготовленості, тілобудови та стану біогеометричного профілю постави студентів в процесі фізичного виховання. У дослідженні, яке виконувалося на базі ПВНЗ "Галицька академія", прийняло участь 190 студентів. Оцінка власних значень дозволила встановити, що Фактор І пояснює 30,83% загальної дисперсії, Фактор ІІ – 25,46%, Фактор ІІІ – 9,06%, Фактор ІV – 7,9%, а Фактор V – 6,2%. Таким чином, 14 вивчених показників були згруповані у п’ять факторів, які пояснюють 79,44% загальної дисперсії. Зауважимо, що нами було використано метод "Варімакс", що використовує критерій, у якому для кожної ознаки досягається максимальна дисперсія квадратів навантажень. На підставі отриманих даних можна констатувати, що принципових розбіжностей у факторній структурі фізичної підготовленості, тілобудови та стану біогеометричного профілю постави студентів закладів вищої освіти в залежності від курсу навчання не спостерігалося. Таким чином, при розробці технології корекції тілобудови студентів в процесі фізичного виховання з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави необхідно враховувати не лише рівень фізичної підготовленості студентів, але і тілобудову та стан постави студентів. Перспективи подальших досліджень науково обґрунтувати та розробити технологію корекції тілобудови студентів в процесі фізичного виховання з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави для підвищення його здоров’яформуючої спрямованості.
В работе представлена информация об особенностях факторной структуры физического развития, физической подготовленности, телосложения и состояния биогеометрического профиля осанки студентов в процессе физического воспитания. В исследовании, которое выполнялось на базе ЧВУЗ "Галицкая академия", приняло участие 190 студентов. Оценка полученных значений позволила установить, что Фактор І включает 30,83% общей дисперсии, Фактор II - 25,46%, Фактор III - 9,06%, Фактор IV - 7,9%, а Фактор V - 6,2%. Таким образом, 14 изученных показателей были сгруппированы в пять факторов, которые включают 79,44% общей дисперсии. Нами был использован метод "Варимакс", в котором для каждого признака достигается максимальная дисперсия квадратов нагрузок. На основании полученных данных можно констатировать, что принципиальных различий в факторной структуре физической подготовленности, телосложении и состояния биогеометрического профиля осанки студентов высших учебных заведений в зависимости от курса обучения не наблюдалось. Таким образом, при разработке технологии коррекции телосложения студентов в процессе физического воспитания с учетом уровня состояния биогеометрического профиля осанки необходимо учитывать не только уровень физической подготовленности студентов, но и телосложение и состояние осанки студентов. Перспективы дальнейших исследований научно обосновать и разработать технологию коррекции телосложения студентов в процессе физического воспитания с учетом уровня состояния биогеометрического профиля осанки для повышения его здоровьеформирующей направленности.
The paper presents information on the peculiarities of the factor structure of physical development, physical preparedness, build and the state of the biogeometric profile of posture of the students in the process of physical education. In the study, performed on the basis of the PHEE ― Halych Academyia participated 190 students. The estimation of the values allowed to establish that Factor I explains 30.83% of the total dispersion, Factor II – 25.46%, Factor III – 9.06%, Factor IV – 7.9%, and Factor V – 6.2%. Thus, 14 indicators were grouped into five factors, which explain 79.44% of the total dispersion. It should be noted that we used the VariMax method, which uses the criterion according to which the maximum dispersion of squared loads is achieved for each sign. On the basis of the obtained data it can be stated that the principal differences in the factor structure of the physical preparedness, build and state of the biogeometric profile of the postureof studentsof higher education establishments, depending on the year of study, were not observed. Thus, when developing the technology of correcting the build of students in the process of physical education, taking into account the state of the biogeometric profile of their posture, it is necessary to take into account not only the level of physical preparedness of students, but also the build and the state of the students’posture. Prospects for further researches presuppose the scientific substantiation and development the technology of correction of the students build in the process of physical education, taking into account the state of the biogeometric profile of their posture to improve its health-forming orientation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21343
Appears in Collections:Випуск 4 (98)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mytskan_Vypasniak_Shankovsky.pdf347.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.