DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4 (98) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21341
Title: Програмно-нормативне забезпечення багаторічної підготовки легкоатлетів (сучасний стан, проблеми, перспективи)
Authors: Козлов, К.
Keywords: змагання
дитячо-юнацький спорт
програмно-нормативні документи
багаторічна підготовка
динаміка спортивних результатів
соревнования
детско-юношеский спорт
программно-нормативные документы
многолетняя подготовка
динамика спортивных результатов
соmpetitions
children and youth sport
program and normative documents
long-term preparation
dynamics of sports results
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Козлов, К. Програмно-нормативне забезпечення багаторічної підготовки легкоатлетів (сучасний стан, проблеми, перспективи) / К. Козлов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 4 (98). - С. 97-102.
Abstract: Актуальність обумовлюється необхідністю розширення знань у галузі оптимізації багаторічної підготовки легкоатлетів у науковому і практичному відношеннях, особливо в частині програмно-нормативного забезпечення їхньої багаторічної підготовки. Мета. Удосконалення процесу багаторічної підготовки на основі вивчення програмно-нормативних документів для дитячо-юнацьких шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності. Методы. Теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та інформації світової мережі Інтернет, законодавчих актів і програмних документів, методи математичної статистики. Результати. Проведені дослідження показали наявність цілого ряду проблем, що стосуються програмно-нормативних документів для ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ, що є підставою для їх удосконалення. Висновки. Для подальшого вдосконалення системи багаторічної підготовки необхідно врахувати ряд таких найважливіших методичних положень: орієнтація на реалізацію якісного підходу від початку занять спортом до виходу спортсмена на рівень вищих досягнень протягом 8–12 років; оптимізація тренувальних і змагальних навантажень юних спортсменів на етапах багаторічної підготовки (в групах); вдосконалення структури і змісту багаторічної підготовки в навчальній програмі для ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ, приведення їх у відповідність із сучасними науковими знаннями про періодизацію і до запитів спортивної практики; усунення в програмно-нормативних документах чинників форсування підготовки юних спортсменів, факторів ризику отримання травм.
Актуальность обусловливается необходимостью расширения знаний в области оптимизации многолетней подготовки легкоатлетов в научном и практическом отношениях, особенно в части программно-нормативного обеспечения их многолетней подготовки. Цель. Совершенствование процесса многолетней подготовки на основе изучения программно-нормативных документов для детско-юношеских школ, специализированных детско-юношеских школ, школ высшего спортивного мастерства. Методы. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы и информации мировой сети Интернет, законодательных актов и программных документов, методы математической статистики. Результаты. Проведенные исследования показали наличие целого ряда проблем, касающихся программно-нормативных документов для ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ, что является основанием для их совершенствования. Выводы. Для дальнейшего совершенствования системы многолетней подготовки необходимо учесть ряд таких важнейших методических положений: ориентация на реализацию качественного подхода от начала занятий спор-том до выхода спортсмена на уровень высших достижений течение 8–12 лет; оптимизация тренировочных и соревновательных нагрузок юных спортсменов на этапах многолетней подготовки (в группах) совершенствование структуры и содержания многолетней подготовки в учебной программе для ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ, приведение их в соответствие с современными научными знаниями в области периодизации и запросами спортивной практики; устранение в программно-нормативных документах факторов форсирования подготовки юных спортсменов, факторов риска получения травм.
The topicality is due to the need to expand knowledge in the field of optimizing the long-term preparation of athletes in scientific and practical terms, especially in terms of program and normative support for their long-term preparation. Objective. Improvement of the long-term preparation process on the basis of studying program and normative documents or children and youth sports schools, specialized children and youth sports schools, schools of higher sports mastery. Меthods. Theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature and information of the Internet, legislative acts and program documents, methods of mathematical statistics. Results. Conducted studies showed a number of issues concerning the program and normative documents for children and youth sports schools, specialized children and youth sports schools, schools of higher sports mastery that are the basis for their improvement. Conclusions. Further improvement of the long-term preparation system necessitates due account for the following significant methodical provisions: focusing on realization of qualitative approach from the beginning of sports engagement to the achievement of elite level within 8-12 years; optimizing training and competitive loads of young athletes at the stages of the long-term preparation (in groups); improving the structure and the content of the long-term preparation in programs for children and youth sports schools, specialized children and youth sports schools and schools of higher sports mastery; adjusting them in accordance with modern scientific knowledge in the field of periodization and sports practice requirements; eliminating risk factors of injuries and those of forced preparation of young athletes from program and normative documents.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21341
Appears in Collections:Випуск 4 (98)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коzlov.pdf477.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.