DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4 (98) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21335
Title: Моделювання біомеханічної структури рухів метальників списа різної кваліфікації
Authors: Клімашевський, О. В.
Keywords: спис
метання
техніка
кореляція
моделі
копье
метание
техника
корреляция
модели
javelin
throwing
technique
correlation
models
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Клімашевський, О. В. Моделювання біомеханічної структури рухів метальників списа різної кваліфікації / О. В. Клімашевський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 4 (98). - С. 89-92.
Abstract: Розроблені групові моделі біомеханічної структури техніки метання списа спортсменів різної кваліфікації. У досліджені приймали участь 4 метальника списа – майстри спорту міжнародного класу та 20 метальників списа – кандидати в майстри спорту. Зафіксовані рухові дії метальників списа різної кваліфікації. Отримані кількісні показники біомеханічних характеристик рухових дій метальників списа різної кваліфікації. Виділені характерні ознаки біомеханічної структури техніки метання списа, що найбільше змінюються з ростом спортивної майстерності. Виявлені кореляційні взаємозв’язки між показниками техніки метання та дальністю польоту списа у спортсменів різної кваліфікації та визначено найбільш інформативні: швидкість вильоту списа; довжина шляху заключного прискорення списа; кут тулуб-вертикаль в момент вильоту; кут вильоту; швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент закінчення заключної частини розбігу; швидкість ЗЦМ тіла спортсмена в момент попередньої заключної частини розбігу; тривалість опорної фази першого кидкового кроку в заключній частині розбігу; градієнт сили в опорній фазі першого кидкового кроку в заключній частині розбігу; кут стійкості в момент випуску снаряда. Ці характеристики лягли в основу розробки групових моделей для спортсменів різної кваліфікації. Побудовані графічні середньогрупові моделі дозволяють визначити основні напрями удосконалення технічної підготовки, встановити оптимальні рівні розвитку різних її сторін, а також зв'язки і взаємини між ними у спортсменів різної кваліфікації.
Разработаны статистические групповые модели биомеханической структуры техники метания копья спортсменов различной квалификации. В исследовании принимали участие 4 метателя копья - мастера спорта международного класса и 20 метателей копья - кандидаты в мастера спорта. Зафиксированы двигательные действия метателей копья разной квалификации. Полученные количественные показатели биомеханических характеристик двигательных действий метателей копья разной квалификации. Выделены характерные признаки биомеханической структуры техники метания копья, которые наиболее изменяются с ростом спортивного мастерства. Выявлены корреляционные взаимосвязи между показателями техники метания и дальностью полета копья у спортсменов различной квалификации и определены наиболее информативные: скорость вылета, длина пути заключительного ускорения копья; угол туловище-вертикаль в момент вылета; угол вылета; скорость ОЦМ тела спортсмена в момент окончания заключительной части разбега; скорость ОЦМ тела спортсмена в момент предыдущей заключительной части разбега; продолжительность опорной фазы первого броскового шага в заключительной части разбега; градиент силы в опорной фазе первого броскового шага в заключительной части разбега; угол устойчивости в момент выпуска снаряда. Эти характеристики легли в основу разработки групповых моделей для спортсменов различной квалификации. Построенные графические среднегрупповые модели позволяют определить основные направления совершенствования технической подготовки, установить оптимальные уровни развития различных ее сторон, а также связи и отношения между ними у спортсменов различной квалификации.
Statistical group models for biomechanical structure of javelin throwing techniques of athletes of different skill level have been developed. The study involved 4 masters of sports of international class and 20 candidates for master of sports. The motor actions of javelin throwers of different qualifications have been recorded. Quantitative indices of motor action biomechanical characteristics of throwers of different skill level have been obtained. Characteristic features of javelin throwing technique biomechanical structure have been outlined that are most subjected to changes along with sports mastery increase. Correlations between throwing technique indices and the range of javelin flight in athletes of various qualification have been revealed, and the most informative of them have been determined: launching speed, path length of javelin final acceleration, trunk-vertical angle at the moment of launching, angle of launching, speed of body general center of mass at the end of the final part of run-up, speed of body general center of mass during preliminary final part of run-up, duration of support phase of the first throwing stride during the final part of run-up, force gradient at the support phase of the first throwing stride during the final part of run-up, stability angle at the moment of javelin launching. These characteristics served as a basis for elaboration of group models for athletes of different qualification. The developed graphical mean group models allow determining the major directions of technical preparation improvement, the optimum levels of its aspects development as well as associations and relations between them in athletes of different skill level.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21335
Appears in Collections:Випуск 4 (98)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klimashevsky.pdf336.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.