DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4 (98) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21306
Title: Стан і перспективи розвитку вищої освіти
Authors: Арефьєв, В. Г.
Краснов, В. П.
Костенко, М. П.
Keywords: вища освіта
тенденції розвитку
высшее образование
тенденции развития
higher education
tendencies of a development
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Арефьєв, В. Г. Стан і перспективи розвитку вищої освіти / В. Г. Арефьєв, В. П. Краснов, М. П. Костенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 4 (98). - С. 8-11.
Abstract: Аналіз провідних тенденцій у розвитку світових освітніх систем свідчить, що вони поступово вдосконалювалися, проте сам процес їх адаптації до нових умов економічного, політичного й соціального характеру йде вкрай повільно, що можна розглядати як ознаку певної кризи. Глобальною тенденцією розвитку вищої освіти є орієнтація на загальнолюдські цінності як універсальну ідеологію світової спільноти. Сьогодні вищу освіту відрізняє більша різноманітність навчальних закладів, здатних орієнтуватися на соціальне замовлення. Провідними якостями сучасного фахівця є: готовність до відкриттів і експериментів, уміння переорієнтуватися, потреба у самовдосконаленні, чуйність і сприйнятливість до нових ідей. Розвиток цих якостей стає центром уваги підготовки у вишах. Здібності до самостійної творчої діяльності іноді перевіряються на етапі вступу до вишу (досвід США, Японії, Німеччини та інших країн) і надалі цілеспрямовано розвиваються шляхом удосконалення технологій навчання. Особливістю сучасної вищої освіти є те, що практично в усіх країнах скорочено обов’язкове відвідування аудиторних занять і змінено їх спрямованість. Мета лекції – викликати інтерес студентів до дисципліни, а завдання викладачів – дати їм напрям для самостійної роботи.
Анализ ведущих тенденций в развитии мировых образовательных систем свидетельствует об их постепенном совершенствовании, однако сам процесс их адаптации к новым условиям экономического, политического и социального характера идет крайне медленно, что можно расценивать как признак определенного кризиса. Глобальная тенденция развития высшего образования заключается в ориентации на общечеловеческие ценности как универсальную идеологию мирового сообщества. Сегодняшнее высшее образование отличает большее разнообразие учебных заведений, способных ориентироваться на социальный заказ. Первостепенные качества современного специалиста, это – готовность к открытиям и экспериментам, умение переориентироваться, потребность в самосовершенствовании, чуткость и восприимчивость к новым идеям. Развитие этих качеств становится центром внимания подготовки в вузах. Способности к самостоятельной творческой деятельности иногда проверяются на этапе вступления в вуз (опыт США, Японии, Германии и других стран) и в дальнейшем целеустремленно развиваются путем усовершенствования технологий обучения. Особенностью современного высшего образования практически во всех странах является сокращение обязательного посещения аудиторных занятий и изменение их направленности. Цель лекции – вызвать интерес студентов к дисциплине, а задача преподавателей – дать им направление для самостоятельной работы.
The analysis of leading tendencies at a development of world educational systems shows that these tendencies have being perfected gradually but the process of their adaptation to new conditions of economic as well as political and social nature takes place slowly; this we can consider as a feature of certain crisis. The orientation to general human values as the all – purpose ideology of world population is the global tendency of a development of higher education. At present a great variety of educational establishments which are capable to take their bearings to social order characterizes higher education. The leading qualities of a modern specialist are readiness to inventions and experiments; skill to take bearings newly; a demand to self – improving; sympathy and understanding to new ideas. A development of these qualities is the focus of an attention of higher educational establishments. Sometimes abilities to self – creative activities are checked at a stage of enter higher educational establishment (an experience of the USA, Japan, Germany etcetera) and are developed purposefully by a way of perfecting technologies of learning later on. The pecularity of a modern hаigher education is that practically at all countries obligatory attendance of lessons is reduced and their tendencies are changed. An aim of a lecture is to interest students at a discipline; a task of teachers is to give students a direction for self – work.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21306
Appears in Collections:Випуск 4 (98)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref’ev_Krasnov_Kostenko.pdf599.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.