DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21263
Title: The model of training of the future teachers of health-care fundamentals for prevention of pupils’ vision disorders in primary school
Other Titles: Модель підготовки майбутніх вчителів основ здоров’я до профілактики порушень зору школярів у початковій школі
Authors: Шеремет, Інеса Володимирівна
Василенко, Катерина Сергіївна
Keywords: model of professional training
prevention of pupils’ vision disorders
future teachers of health-care fundamentals
training of the future teachers of health-care fundamentals
pedagogical modelling
модель професійної підготовки
профілактика порушень зору школярів
майбутні вчителі основ здоров’я
підготовка майбутніх вчителів основ здоров’я
педагогічне моделювання
Issue Date: 2018
Publisher: ЧНПУ
Citation: Sheremet, I.The model of training of the future teachers of health-care fundamentals for prevention of pupils’ vision disorders in primary school / I. Sheremet, K. Vasilenko // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. В 2-х томах. - Чернігів : ЧНПУ, 2018. - Вип. 151, Том 1. - С. 146-151.
Abstract: The article deals with the model of training of the future teachers of health-care fundamentals for prevention of pupils’ vision disorders, which is exposed by the complex of its structural components (objective, content-technological and results-estimating). The article is focused on interpretation of the contents and principal points of the structural-functional model, which makes provisions for orientation of the learning process at higher educational institutions to occupational training of the future teachers of health-care fundamentals for prevention of pupils’ vision disorders. At the present time of modernization in the field of educational and upbringing system in Ukraine the issues of upgrading the level of professional training of the future teachers have become of vital importance, its key element is preparing a teacher for taking measures aimed at saving the pupils’ health, among others prevention of pupils’ vision disorders. The objective block of the worked out model contains objectives, tasks and principles for training of the future teachers of health-care fundamentals for prevention of pupils’ vision disorders. The content-technological component of the model includes development of informative provisions for professional training of the future teachers of health-care fundamentals for prevention of pupils’ vision disorders, preparation stages, pedagogical conditions and organizational-material supplies. The results-estimating component of the model makes provisions for estimation and an opportunity to make correction of the qualification level of the future teachers of health-care fundamentals in the issues of prevention of pupils’ vision disorders in due time.
У статті висвітлено модель підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до профілактики порушень зору школярів, яку розкрито через сукупність її структурних складових (цільова, змістово-технологічна та результативно-оцінна). Мета статті полягає у висвітленні змісту та основних положень структурнофункціональної моделі, яка передбачає спрямованість процесу навчання у вищих навчальних закладах на професійну підготовку майбутніх учителів основ здоров’я до профілактики порушень зору школярів. На сучасному етапі модернізації системи освіти й виховання в Україні особливої гостроти й актуальності набувають питання підвищення рівня підготовки майбутніх вчителів, важливим складником якої є підготовка вчителя до здійснення заходів щодо збереження здоров’я школярів, зокрема, профілактики порушень зору. Цільовий блок розробленої моделі вміщує в собі мету, завдання, принципи підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до профілактики порушень зору школярів. Змістово-технологічна складова моделі вміщує в собі розробку змістового забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до профілактики порушень зору школярів, етапи підготовки, педагогічні умови та організаційно-методичне забезпечення. Результативно-оцінний блок моделі забезпечує оцінювання та можливість своєчасної корекції рівня підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до профілактики порушень зору школярів. Отже, підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до профілактики порушень зору учнів – це складний керований процес, успішність перебігу якого залежить від усіх компонентів моделі підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до профілактики порушень зору школярів. До педагогічних умов підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до профілактики порушень зору школярів віднесено: конкретизацію змісту професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я з урахуванням специфіки здоров’яформувальної, здоров’язбережувальної діяльності у школі, зокрема з профілактики порушень зору; застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі суб’єктсуб’єктної взаємодії викладача і студентів; розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів основ здоров’я у процесі проведення науково-дослідної роботи і педагогічних практик.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21263
ISSN: 2518-7465
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології
Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheremet, Vasylenko_Chernigiv.pdf606.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.