DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти » Випуск 20 (25) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21113
Title: Деякі аспекти готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до естетичного виховання підлітків засобами сучасної музики
Authors: Степанов, В. А.
Keywords: фахова підготовка студентів-музикантів
художній смак
готовність до естетичного виховання
сучасна музика
освітні технології
professional training of students-musicians
artistic taste
readiness for esthetic education
modern music
educational technologies
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Степанов, В. А. Деякі аспекти готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до естетичного виховання підлітків засобами сучасної музики / В. А. Степанов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 20 (25). - С. 82-86.
Abstract: У статті розглянуто деякі аспекти готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до естетичного виховання підлітків сучасною музикою в межах вирішення проблеми їх фахової підготовки. Окреслено коло їх фахових компетентностей, зумовлених сучасними вимогами до них як фахівців та специфікою викладання предмета. Розглянуто вимоги до рівня музичної підготовки учнів на уроці музичного мистецтва, проаналізовано методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в основній школі та зміст існуючих навчальних програм. Актуалізовано проблему репертуару для формування художнього смаку підлітків у процесі виховання в них ціннісно-світоглядних орієнтацій, необхідність впровадження у навчальний процес сучасних інноваційних освітніх технологій.
The article deals with some aspects of the readiness of the future teachers of music art to the aesthetic education of teenagers by means of modern music as part of their solution of the problem of their professional training. The scope of their professional competence is set due to the modern requirements to them as professionals and specifics of teaching the subject. The requirements to the level of musical training of pupils on the music lessons are considered, the methodological recommendations for teaching subjects of artistic and aesthetic cycle in basic schools and the content of existing curriculum are analyzed The problem of the repertoire for the formation of artistic taste of teenagers in the process of educating their values and ideological orientations, the need of introducing of modern innovative educational technologies into the educational process are actualized.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21113
Appears in Collections:Випуск 20 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanov V. A..pdf203.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.