DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 10 (92) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21040
Title: Динаміка адаптаційних реакцій вегетативної нервової системи хворих на коксартроз при застосуванні засобів фізичної реабілітації
Other Titles: Dynamics of adaptation reactions of the vegetative nervous system of patients with coxarthrosis at the use of physical rehabilitation
Authors: Кашуба, В.
Афанасьєв, С.
Keywords: фізична реабілітація
коксартроз
вегетативна нервова система
physical rehabilitation
coxarthrosis
vegetative nervous system
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кашуба, В. Динаміка адаптаційних реакцій вегетативної нервової системи хворих на коксартроз при застосуванні засобів фізичної реабілітації / В. Кашуба, С. Афанасьєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 10 (92). - С. 41-46.
Abstract: На сучасному етапі розробки реабілітаційних технологій для запобігання інвалідності внаслідок остеоартриту кульшового суглоба методи фізичної реабілітації недостатньо ефективні, що негативно відбивається на якості життя пацієнтів, їх соціальному статусі. Мета дослідження: розробити програму фізичної реабілітації хворих на коксартроз та визначити її вплив на гомеостатичні та адаптаційні реакції вегетативної нервової системи. Під час вивчення функціонального стану ВНС 51 хворого на остеоартрит кульшового суглоба І-IІ рентгенологічної стадії за Kellgren-Lowrence встановлено, що його прогресуванню сприяють порушення вегетативної реактивності та адаптивних можливостей ВНС. Розроблений комплекс фізичної реабілітації включав освітню програму, лікувальну гімнастику, спрямовану на поетапне застосування релаксаційної гімнастики, вправ для покращення регіонарної мікроциркуляції тканин суглоба, створення м'язового «корсета». Методичними особливостями лікувальної гімнастики для хворих з переважанням активності симпатичного відділу ВНС були: обмеження обсягу навантажень, повільний темп виконання вправ інерційно- кінетичної спрямованості. Для хворих з переважанням ваготонічного типу реагування, навпаки, включали вправи, що стимулюють розвиток симпатичного відділу ВНС і сприяють корекції регуляторних механізмів. У результаті застосування розробленої програми фізичної реабілітації в 3 рази збільшилася кількість пацієнтів з нормальним типом ВР при зменшенні в 5 разів симпатотонічного типу ВР. Адаптивні здібності ВНС відновилися у 51,9 %: кількість пацієнтів з нормальним ВЗД збільшилося в 6,5 рази за рахунок зменшення вдвічі хворих з надлишковим ВЗД.
At the present stage of the development of rehabilitation technologies for the prevention of disability due to hip joint osteoarthritis, methods of physical rehabilitation are not effective enough, which negatively affects the quality of life of patients and their social status. The purpose of the study: to develop a program of physical rehabilitation of patients with coxarthrosis and to determine its effect on homeostatic and adaptive reactions of the autonomic nervous system. During the study of the functional state of VNS 51 patients with hip arthritis of the I-II radiological stage at Kellgren-Lowrence, it was found that its progression is contributing to a violation of autonomic reactivity and adaptive capacity of the VNS. The developed complex of physical rehabilitation included an educational program, therapeutic gymnastics, aimed at the gradual application of relaxation gymnastics, exercises for improving the regional microcirculation of the tissues of the joint, the creation of a muscular corset. The methodical features of therapeutic gymnastics for patients with predominance of activity of the sympathetic department of the VNS were: limitation of the volume of loads , slow rate of execution of inertial-kinetic orientation exercises. For patients with predominance of the vagotonic type of response, on the contrary, included exercises that stimulate the sympathetic division of the VNS and facilitate correction of regulatory mechanisms. As a result of the application of the developed program of physical rehabilitation, the number of patients with a normal VR type increased by a factor of 3time with a decrease in the sympathotonic type of VR by a factor of five. The adaptive capacity of the VNS was resumed in 51,9%: The number of patients with normal vegetative support of activities increased 6,5 time due to a halving of patients with excess vegetative support of activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21040
Appears in Collections:Випуск 10 (92)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kashuba.pdf493.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.