DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 2 (96) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20792
Title: Зміцнення здоров'я студентів в процесі зайняття фізичною культурою у спортивному клубі
Other Titles: Strengthening of health of students is in the process of engaging in a physical culture in a sport club
Authors: Шапар, К. О.
Рожков, В. Ю.
Коломєйцева, О. М.
Keywords: спорт. клуб
здоров'я
фізична культура
студенти
sport. club
health
physical culture
students
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шапар, К. О. Зміцнення здоров'я студентів в процесі зайняття фізичною культурою у спортивному клубі / К. О. Шапар, В. Ю. Рожков, О. М. Коломєйцева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 2 (96). - С. 108-112.
Abstract: Здоров'я і здоровий спосіб життя - якісна передумова майбутньої самореалізації молодих людей, їх активного довголіття здібності до створення сім’ї і дітородіння, до складної учбової і професійної праці, суспільно-політичній і творчій активності. На даний час відзначаються негативні тенденції стану здоров'я студентської молоді. Аналіз наукової літератури, присвяченої здоров'ю студентської молоді, показує, що за час навчання, здоров'я студентів, не лише не покращується, але і у ряді випадків погіршується. Процес з фізичного виховання на заняттях в секціях спортивного клубу планується залежно від стану здоров'я, рівня фізичного розвитку і підготовленості студентів, а також з урахуванням умов і характеру праці їх майбутньої професійної діяльності. Процес з фізичного виховання на заняттях в секціях спортивного клубу планується залежно від стану здоров'я, рівня фізичного розвитку і підготовленості студентів, а також з урахуванням умов і характеру праці їх майбутньої професійної діяльності. Саме такий предмет, як фізичне виховання, повинні формувати у майбутніх фахівців навичку збереження високої фізичної і творчої активності на довгі роки. Благотворний вплив фізичних вправ на фізичну і розумову працездатність відмічали багато дослідників. Повсякденне життя пред'являє до організму студентів дуже великі вимоги. Для того, щоб система регуляції функцій адекватно відповідала на усі вимоги, що пред'являлися життєвими умовами, необхідно розширювати діапазон компенсаторних можливостей організму. Для цього дозованими фізичними навантаженнями різноспрямованого характеру слід добитися вдосконалення усіх фізичних якостей і потім впродовж усього життя підтримувати їх на належному рівні, щоб не вичерпувався запас міцності організму.
Health and healthy lifestyles – qualitative prerequisite for future realization of young people, their active longevity, the ability to create a family and procreation, to the complex educational and professional work, political and creative activity. Today noted negative trends in the health status of students. The analysis of the scientific literature on the health of students shows that during their education, students health has not improved, but in some cases deteriorating. Training at physical culture lessons can be arranged depending on the state of health, level of physical development and preparedness of students, and subject to the conditions and nature of work of their future professional activity. The process of physical education at classes in sections of the sports club is planned depending on the state of health, the level of physical development and preparedness of students, as well as taking into account the conditions and nature of the work of their future professional activities. It is such a subject as physical education that should form the ability of future professionals to maintain high physical and creative activity for many years to come. The beneficial effect of physical exercise on physical and mental performance was noted by many researchers. Everyday life imposes on the body of the students very high demands. In order for the system of regulation of functions adequately meets all the requirements of life conditions, it is necessary to expand the range of compensatory possibilities of the organism. To do this, the metered physical loads of a multi-directional nature should be made to improve all physical qualities and then throughout their lives to maintain them at the proper level so as not to exhaust the safety margin of the organism.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20792
Appears in Collections:Випуск 2 (96)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shapar K.O, Rozhkov V.Y, Kolomeitseva O.M..pdf445.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.