DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 6 (6-7) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20717
Title: Нормативно-правове врегулювання діяльності закладів вищої духовної освіти в умовах нового освітнього законодавства України
Other Titles: Normative-legal regulation of the activities of highspiritual education in Ukraine's new educational legislation
Authors: Хромець, Віталій Леонідович
Keywords: нормативноправове забезпечення
заклади вищої освіти
заклади вищої духовної освіти
normative-legal support
institutions of higher education
spiritual institutions of higher education
Issue Date: 2018
Publisher: «Видавництво «Гілея»
Citation: Хромець, В. Л. Нормативно-правове врегулювання діяльності закладів вищої духовної освіти в умовах нового освітнього законодавства України = Normative-legal regulation of the activities of highspiritual education in Ukraine’s new educational legislation / В. Л. Хромець // Освітній дискурс. Гуманітарні науки : збірник наукових праць = Educational discourse. Humanities sciences : collection of scientific papers. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 6 (6-7). – С. 104-116.
Abstract: Отже, нове освітнє законодавство долає розрив між світською та духовною системами вищої освіти, ставиться своєрідна крапка у невідільницькому розумінні світськості, де випрацювана процедура зі збереження конфесійної специфіки закладів вищої духовної освіти для надання права проходити процедуру державного ліцензування та акредитації, відкриття аспірантури, докторантури та спеціалізованих вчених рад з можливістю видавати дипломи державного зразка, з можливістю для студентів та працівників закладів вищої духовної освіти мати ті самі соціальні гарантії, які мають студенти та співробітники світських закладів вищої освіти. Крім того, держава передбачає процедуру державного визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, видані закладами вищої духовної освіти, до 1 вересня 2018 року. Таким чином, в Україні формується новий тип розуміння світського і конфесійного характеру освіти, причому відбувається подолання віддільниць- кого розуміння світськості, коли остання розуміється як відлучення церкви і релігійних організацій не від держави, а від суспільства, на користь невіддільницькому, що дозволяє зберегти світський характер держави, і відновити соціальну справедливість щодо осіб, котрі навчалися, працювали, а також навчаються і працюють у конфесійних (духовних) навчальних закладах.
Consequently, the new educational law overcomes the gap between the secular and spiritual systems of higher education, puts a peculiar point in the non-liberal sense of secularism, where the procedure for preserving the confessional specificity of institutions of higher spiritual education for the right to undergo the procedure of state licensing and accreditation, the opening of postgraduate studies, doctoral studies and specialized academic councils with the ability to issue state-recognized diplomas, with the possibility for students and employees of institutions of higher spiritual education to have the same social guarantees of students and employees of secular institutions of higher education. In addition, the state envisages a procedure for the state recognition of documents on higher education, degrees and academic titles issued by institutions of higher spiritual education by September 1, 2018. Thus, a new type of understanding of the secular and confessional nature of education is being formed in Ukraine, with the separation of secular understanding of secularity, where the latter is understood as the excommunication of the church and religious organizations, not from the state, but from society, in favor of the non-separation, which preserves the secular nature of the state, and restore social justice to those who studied, worked, and also study and work in religious (spiritual) educational institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20717
Appears in Collections:Випуск 6 (6-7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khromets.pdf258.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.