DSpace at library NPU Dragomanova » Соціальна робота в Україні: теорія і практика » 2016 рік » № 1-2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20430
Title: До питання про зміст професійної підготовки магістрів соціальної роботи
Authors: Копилова, С. В.
Keywords: професійна підготовка
магістр соціальної роботи
зміст професійної підготовки
регулятиви творчого пошуку
методологія
адаптивна соціально-педагогічна система
профессиональная подготовка
магистр социальной работы
содержание профессиональной подготовки
регулятивы творческого поиска
методология
адаптивная социально-педагогическая система
professional training
master of social work
training content
regulatives creativity
methodology
social and adaptive educational system
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Копилова, С. В. До питання про зміст професійної підготовки магістрів соціальної роботи / С. В. Копилова // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : науково-методичний журнал. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – № 1-2. – С. 13-27.
Abstract: У статті аналізується вплив парадигм і методологічних підходів на проектування цілі й змісту вищої освіти. Обґрунтовується необхідність вибору концептуальної моделі для проектування змісту професійної підготовки магістрів соціальної роботи, яка дозволить виділити інваріант і на цій основі розробляти варіативний зміст. З урахуванням мети професійної підготовки магістрів соціальної роботи основою відповідного змісту має стати предметно виражений досвід творчої діяльності, представлений через систему стратегічних і тактичних регулятивів творчого пошуку. Саме ця система і розглядається як інваріант змісту професійної підготовки магістрів соціальної роботи в адаптивній соціально-педагогічній системі.
В статье анализируется влияние парадигм и методологических подходов на проектирование цели и содержания высшего образования. Обосновывается необходимость выбора концептуальной модели для проектирования содержания профессиональной подготовки магистров социальной работы, которая позволит выделить инвариант и на этой основе разрабатывать вариативное содержание. С учетом цели профессиональной подготовки магистров социальной работы основой соответствующего содержания должен стать предметно выраженный опыт творческой деятельности, представленный через систему стратегических и тактических регулятивов творческого поиска. Именно эта система и рассматривается в качестве инварианта содержания профессиональной подготовки магистров социальной работы в адаптивной социально-педагогической системе.
The article analyzes the impact paradigms and methodological approaches for designing purpose and content of higher education. The necessity of choosing a conceptual model for designing the content of training masters in social work, which will identify invariant and on this basis to develop Variadic content. Given the purpose of training masters in social work, the basis of the content should be the subject of a pronounced creative experience presented through strategic and tactical regulatives creativity. This system and regarded as invariant content of training masters of social work in social and adaptive educational system.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20430
Appears in Collections:№ 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopylova.pdf594.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.