DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 1 (95) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20262
Title: Розвиток ідеї етичного виховання особистості в спадщині українських мислителів
Other Titles: Development of the idea of ethical education of the individual in the heritage of Ukrainian thinkers
Authors: Без’язичний, Б. І.
Худякова, В. Б.
Довбій О.П., О. П.
Keywords: етика
виховання
мораль
моральність
гуманізм
духовність
ethics
education
ethics
morality
humanity
spirituality
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Без’язичний, Б. І. Розвиток ідеї етичного виховання особистості в спадщині українських мислителів / Б. І. Без’язичний, В. Б. Худякова, О. П. Довбій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 1 (95). - С. 4-7.
Abstract: У статті представлено аналіз розвитку ідеї етичного виховання особистості в спадщині українських мислителів від періоду Київської Русі до ХХ століття. Починаючи з Х століття, в Київській Русі поширюється і затверджується християнська ідеологія, яка здійснила визначальний вплив на розвиток філософської думки. Провідним напрямом української філософсько-педагогічної думки виступало духовно-моральне виховання. Значну роль у розвитку гуманістичних ідей в Україні в ХVI-ХVII століттях відіграли братські школи, які боронили православну віру, українські традиції та культуру, мову, громадянські права. Ці традиції були підтримані Ф. Прокоповичем, який прагнув звільнити етичну думку від схоластичного середньовічного догматизму, продовжували розвиватися в працях Г. Сковороди, М. Гоголя, Т. Шевченка та інших мислителів. Центральне місце в їхніх наукових і літературних трактатах займала проблема людини, життя якої розглядалося як вища цінність. Набула поширення ідея земного призначення людини, мети її земного існування, виховання духовно багатої, морально досконалої особистості та досягнення нею щастя.
The article analyzes the ideas of ethical education of the individual in the heritage of Ukrainian thinkers of the period of Kievan Rus to the twentieth century. Starting from the tenth century in Kievan Rus extends and approves the Christian ideology that made a decisive impact on the development of philosophical thought. The leading direction of Ukrainian philosophical and pedagogical ideas acted spiritual and moral education. Significant role in the development of humanistic ideas in Ukraine in the sixteenth and seventeenth centuries played a fraternal schools that defended the Orthodox faith, Ukrainian traditions and culture, language, civil rights. These traditions were supported by F. Prokopovich, who sought to dismiss ethical view from medieval scholastic dogmatism, continued to develop in the works of G. Skovoroda, M. Gogol, T. Shevchenko and other thinkers. Central place in their scientific and literary treatises took the problem of human whose life was seen as the highest value. The idea of earthly destiny of human has spread, the goal of its earthly existence, education of spiritually rich, morally perfect personality and the achievement of happiness.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20262
Appears in Collections:Випуск 1 (95)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B. I. Bezyazychnyy, V. B. Khudyakova, A. P. Dovbiy, Y. B. Ghil.pdf331.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.