DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 134 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20242
Title: Рівневий підхід у диференційованому навчанні майбутніх фахівців з інформаційних технологій професійно орієнтованого англомовного спілкування
Other Titles: Level-based approach in the differentiated instruction of English for Specific Purposes to the future specialists in information technologies
Authors: Синекоп, О. С.
Keywords: рівневий підхід
диференційоване навчання
професійно орієнтоване англомовне спілкування
майбутні фахівці з інформаційних технологій
уровневый подход
дифференцированное обучение
профессионально ориентированное англоязычное общение
будущие специалисты по информационным технологиям
level-based approach
differentiated instruction
English for Specific Purposes
futures pecialists in information technologies
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Синекоп, О. С. Рівневий підхід у диференційованому навчанні майбутніх фахівців з інформаційних технологій професійно орієнтованого англомовного спілкування / О. С. Синекоп // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХIV (134). – С. 221-231.
Abstract: Відповідність досягнень студента рівню володіння іноземною мовою є своєрідним індикатором успішності його навчання, а також збалансованим відповідником визначених навчальних цілей і завдань та специфіки організації комунікативної діяльності викладачем в обраній методиці. В даній статті розглядається рівневий підхід в контексті диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Автором аналізується досвід науковців щодо впровадження рівневого підходу у навчання іноземної мови в університетах. Визначено переваги чотирьохрічного навчання у бакалавраті у немовних вищих навчальних закладах. Схарактеризовано особливості навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей, що розгортається у горизонтально-вертикальній площині, де вертикаль представлена зростанням від рівня В1/В1+ до В2/В2+, а горизонталь – оволодінням загальнотехнічної та професійно орієнтованої англійської мови. Уточнено специфікації рівнів володіння студентами технічних спеціальностей іншомовним аудіюванням, говорінням (діалогічне і монологічне мовлення), читанням і письмом з опорою на вже існуючи дескриптори для диференційованого навчання.
Соответствие достижений студента уровню владения иностранным языком является своеобразным индикатором успешности его обучения, а также сбалансированным соответствием определенных учебных целей, задач и специфики организации коммуникативной деятельности преподавателем в выбранной методике. В данной статье рассматривается уровневый подход в контексте дифференцированного обучения профессионально ориентированного англоязычного общения будущих специалистов по информационным технологиям. Автором анализируется опыт ученых по внедрению уровневого подхода в обучении иностранному языку в университетах. Определены преимущества четырехлетнего обучения в бакалавриате в неязыковых вузах. Характеризуются особенности обучения иностранному языку студентов технических специальностей, в частности рассмотрение изучения иностранного языка в горизонтально-вертикальной плоскости, где вертикаль представлена ростом от уровня В1/В1+ до В2/В2+, а горизонталь – овладением общетехническим и профессионально ориентированным английским языком. Уточнены спецификации уровней владения студентами технических специальностей иноязычным аудированием, говорением (диалогическая и монологическая речь), чтением и письмом с опорой на уже существующие дескрипторы для дифференцированного обучения.
The correspondence of the student’s achievements with the level of foreign language proficiency is a kind of indicator of the success of his/her training, as well as the balanced correspondence of certain learning objectives, tasks and specifics of the communicative activity organization by a teacher in the chosen methodology. This article deals with the level-based approach in the context of the differentiated instruction of English for specific purposes to the future specialists in information technologies. The author analyzes the scientific works connecting with introducing the level-based approach in teaching foreign languages at universities. The advantages of four-year training in bachelor’s degree in non-linguistic universities are determined. Characteristics of teaching foreign languages to students of technical specialties, in particular, consideration of studying a foreign language in the horizontal-vertical plane, where the vertical is represented by growth from the level B1/B1+ to B2/B2+, and the horizontal − mastering general technical and English for specific purposes, are out lined. Specification of the levels of technical students’ proficiency in speaking, listening, speaking (dialogical and monologic speech), reading and writing with reference to already existing descriptors for differentiated instruction has been specified.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20242
Appears in Collections:Випуск 134

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Synekop.pdf352.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.