DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 134 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20237
Title: Фізкультхвилинки у початковій школі як важлива складова уроку та елемент фізкультурно-оздоровчої роботи
Other Titles: Athletic minutes at initial school as an important element of lesson and athletic-health work
Authors: Салівон, О. В.
Кінішенко, Н. Л.
Keywords: здоров’я
здоров’язбережувальні технології
молодша школа
фізкультурно-оздоровча робота
інновація
фізкультхвилинка
фізкультпауза
здоровье
оздоровительные технологии
младшая школа
физкультурно- оздоровительная работа
инновация
физкультминутка
физкультпауза
health
health technologies
junior school
athletic-health work
innovation
athletic minute
athletic pause
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Салівон, О. В. Фізкультхвилинки у початковій школі як важлива складова уроку та елемент фізкультурно-оздоровчої роботи / О. В. Салівон, Н. Л. Кінішенко // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХIV (134). – С. 199-207.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню значення, видів, функцій фізкультхвилинок як однієї із здоров’язбережувальних технологій у молодшій школі. Аналізується досвід вчителів початкових класів з метою виявлення інноваційних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи в школі. Пропонується включення фізкультхвилинок та фізкультпауз у розклад дня кожної дитини (на початку робочого дня, під час уроків, виконання домашніх завдань вдома). У статті підкреслюється важливість фізкультхвилинок для збереження фізичного та психологічного здоров’я дітей. Фізкультхвилинки можуть бути оздоровчими, когнітивними, креативними, мовленнєво-руховими, антистресовими або синтетичними. Вони здатні відновити працездатність школярів, покращити настрій, попередити порушення постави і зору, привчити їх до здорового способу життя, сформувати певний світогляд, який базується на розумінні необхідності збереження власного здоров’я. Фізкультхвилинки повинні відповідати віковим та психологічним особливостям учнів, бути різноманітними, простими і цікавими, вписуватись у загальний хід уроку. Найкращий оздоровчий, розвивальний та виховний ефект мають синтетичні фізкультхвилинки.
Статья посвящена исследованию значения, видов и функций физкультминуток как одной из оздоровительных технологий в младшей школе. Анализируется опыт учителей начальных классов с целью выявления инновационных подходов к проведению физкультурно- оздоровительной работы в школе. Предлагается включить физкультминутки и физкультпаузы в распорядок дня учеников (в начале рабочего дня перед уроками, во время уроков, во время выполнения домашних заданий дома). В статье подчеркивается важность физкультминуток для сохранения физического и психологического здоровья детей. Физкультминутки могут быть оздоровительными, когнитивными, креативными, антистрессовыми, двигательно-речевыми либо синтетическими. Они способны восстановить работоспособность школьников, улучшить настроение, предупредить нарушения осанки и зрения, приучить их к здоровому образу жизни, сформировать определенное мировоззрение, основанное на понимании необходимости сохранения собственного здоровья. Физкультминутки должны соответствовать возрастным и психологическим особенностям учеников, быть разнообразными, интересными и простыми, вписываться в общий ход урока. Лучший воспитательный, оздоровительный и развивающий эффект имеют именно синтетические физкультминутки.
The article is sanctified to research of value, kinds and functions of athletic minutes as one of health technologies at junior school. Experience of teachers of initial classes is analyzed. The innovative going is studied near realization of athletic-health work at school. It is suggested to plug athletic minutes and athletic pauses in the daily of students (at the beginning of working day before lessons, during lessons, during implementation of homework of house) routine. In the article importance of athletic minutes is underlined for maintenance of physical and psychological health of children.Athletic minutes can be health, cognitive, creative, anti-stress, motor-speech or synthetic. They are able to restore the work capacity of schoolchildren, improve mood, prevent violations of posture and vision, accustom them to a healthy lifestyle, form a certain worldview, based on the understanding of the need to preserve their own health. Physical minutes should correspond to the age and psychological characteristics of students, be diverse, interesting and simple, and fit into the general course of the lesson. The best educational, health and developmental effect is precisely synthetic physical minutes.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20237
Appears in Collections:Випуск 134

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salivon.pdf304.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.