DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 134 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20204
Title: Спрямованість на дослідницьку діяльність як важливий чинник успішної роботи майбутніх маркетологів в умовах невизначеності
Other Titles: The focus on research as a pedagogical condition for successful work in the context of uncertainty for future marketers
Authors: Захарченко, Ю. В.
Keywords: професійна спрямованість
спрямованість на дослідницьку діяльність
педагогічна умова
зміст навчання фахівців з маркетингу
дослідницька компетентність
профессиональная направленность
направленность на исследовательскую деятельность
педагогическое условие
содержание обучения специалистов по маркетинг
исследовательская компетентность
professional orientation
orientation to research activity
pedagogical condition
content of training of specialists in marketing
research competence
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Захарченко, Ю. В. Спрямованість на дослідницьку діяльність як важливий чинник успішної роботи майбутніх маркетологів в умовах невизначеності / Ю. В. Захарченко // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХIV (134). – С. 114-121.
Abstract: У статті досліджено спрямованість майбутніх маркетологів на дослідницьку діяльність як педагогічна умова. Запропоновано структурування освітнього процесу на структурно- функціональні блоки, реалізація яких зумовлює досягнення кінцевої педагогічної мети – формування у майбутніх фахівцях з маркетингу компетентностей щодо роботи в умовах невизначеності. Здійснено обґрунтування педагогічних методів формування здатності застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу. Звернута увага, що важливою складовою запропонованої стратегії є формування навчальних завдань, під час виконання яких студенти стикаються з неповною базовою інформацією. Одночасно, вони мають чітке уявлення щодо результату виконання завдання. У такому випадку відбувається процес відновлення вихідної інформації, що й відтворює процес прийняття рішення в умовах невизначеності в реальних умовах під час виконання власних професійних обов’язків.
В статье исследованы методы формирования у будущих маркетологов навыков исследовательской деятельности, как педагогические условия организации образовательного процесса. Предложено структурирование образовательного процесса на структурно- функциональные блоки, реализация которых приводит достижения конечной педагогической цели – формирования компетенций по работе в условиях информационной неопределенности. Выполнено обоснование педагогических методов формирования способности применять полученные теоретические знания для решения практических задач. Обращено внимание, что важной составляющей предложенной стратегии является формирование учебных задач, при выполнении которых студенты сталкиваются с неполной базовой информацией. Одновременно, они имеют четкое представление о результате выполнения задачи. В таком случае происходит процесс восстановления исходной информации, и воспроизводится процесс принятия решения в условиях неопределенности в реальных условиях при выполнении профессиональных обязанностей.
In the article methods of formation in the future marketers of skills of research activity, as pedagogical conditions of the organization of educational process are described. Structuring of the educational process into structural and functional blocks is proposed, the implementation of which leads to the achievement of the ultimate pedagogical goal – the formation of competences for work in conditions of information uncertainty. The substantiation of pedagogical methods of formation of ability to apply the received theoretical knowledge for the decision of practical problems is carried out. Attention is drawn to the fact that an important component of the proposed strategy is the formation of learning tasks, in which students face incomplete basic information. At the same time, they have a clear idea of the result of the task. In this case, the process of restoring the initial information takes place, and the decision-making process is reproduced in conditions of uncertainty, both in real conditions when performing professional duties.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20204
Appears in Collections:Випуск 134

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakharchenko.pdf309.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.