DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 134 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20185
Title: Особливості профільного навчання учнів автосправі в інформаційно-освітньому середовищі старшої школи
Other Titles: Features of profile instruction of automobile engineering in the information-educational environment of high school
Authors: Гелетій, М. Д.
Keywords: новітні технології
інтерактивні методики
автосправа
будова автомобіля
правила дорожнього руху
старшокласники
новейшие технологии
интерактивные методики
автодело
устройство автомобиля
правила дорожного движения
старшеклассники
newest technologies
interactive teaching methods
the structure of the vehicle
traffic rules
high school students
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гелетій, М. Д. Особливості профільного навчання учнів автосправі в інформаційно-освітньому середовищі старшої школи / М. Д. Гелетій // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХIV (134). – С. 51-58.
Abstract: У статті розкриті особливості впровадження новітніх технологій навчання у галузі автосправи при підготовці водіїв, а також сучасні способи отримання інформації з вивчення правил дорожнього руху, безпеки пересування, будови та експлуатації автомобіля. Доведено, що ефективність навчання старшокласників автосправі залежить від системного використання вчителем технологій традиційних й інноваційних форм організації уроків, проведення занять у формі презентацій, групових дискусій та дебатів, застосування інтерактивних методик набуття теоретичних знань, альтернативного пошуку навчальної інформації з різних джерел, вміле застосування комплексних мультимедійних навчальних об’єктів, в яких органічно поєднуються комп’ютер і проектор для візуалізації зображення деталей, механізмів і вузлів автомобіля. Перевірено якість засвоєння старшокласниками правил дорожнього руху, які при самостійній підготовці використовували екзаменаційні завдання на традиційних паперових носіях та динамічних цифрових зображеннях. Проаналізовано та схарактеризовано типове програмне навчальне забезпечення організації занять з автосправи у старшій школі.
В статье раскрыты особенности внедрения новейших технологий обучения в области автодела при подготовке водителей, а также современные способы получения информации по изучению правил дорожного движения, безопасности передвижения, устройства и эксплуатации автомобиля. Доказано, что эффективность обучения старшеклассников автоделу зависит от системного использования учителем технологий традиционных и инновационных форм организации уроков, проведения занятий в форме презентаций, групповых дискуссий и дебатов, применения интерактивных методик получения теоретических знаний, альтернативного поиска учебной информации из различных источников, умелого использования комплексных мультимедийных учебных объектов, в которых органично сочетаются компьютер и проектор для визуализации изображения деталей, механизмов и и узлов автомобиля. Проверено качество усвоения старшеклассниками правил дорожного движения, которые при самостоятельной подготовке использовали экзаменационные задания на традиционных бумажных носителях и динамических цифровых изображениях. Проанализировано и охарактеризовано типовое программное учебное обеспечение организации занятий по автоделу в старшей школе.
The article describes the features of introduction of new teaching technologies in the field of automobile engineering in the training of drivers and modern ways of obtaining information for the study of traffic rules, safety of movement, structure and operation of the vehicle. It is proved here that the effectiveness of learning of high school students much depends when a teacher systematically uses traditional technologies and innovative forms of lesson organization; conducts classes in the form of presentations, group discussions and debates, applies interactive methods of acquiring theoretical knowledge, introduces alternative search of academic information from a variety of sources, skillfully uses complex multimedia learning objects, where a computer and a projector are combined to render images of the car parts, mechanisms and units. The high school students learning performance of the uniform traffic code was checked when the students were using traditional exam papers and dynamic digital images during their self-instruction. The article analyzes and describes typical software for organization of classes in automobile engineering in high school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20185
Appears in Collections:Випуск 134

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Geletiy.pdf277.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.