DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 8 (90) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20177
Title: Вплив самоконтролю фізичного стану студентів на мотивацію до занять фізичним вихованням
Other Titles: Influence self-control physical condition of student’s motivation in physical education
Authors: Ільченко, С.
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ільченко, С. Вплив самоконтролю фізичного стану студентів на мотивацію до занять фізичним вихованням / С. Ільченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 8 (90). - С. 26-31.
Abstract: У статті приводиться результат річного експерименту із впровадження в навчальний процес фізичного виховання студентів 2-го курсу «Індивідуальної карти самоконтролю фізичного стану студентів» і ефективність її на мотивацію до занять фізичним вихованням. Впровадження «Індивідуальної карти самоконтролю фізичного стану студентів» сприяло адаптуванню організаційно-методичних умов фізичного виховання студентів 2-го курсу до кредитно-модульної системи: більше уваги було приділено спеціальним методичним заняттям, на яких студенти опановували знання власного фізичного самовдосконалення. Визначення мотивації до занять з фізичного виховання показало переорієнтацію мотивів студентів під впливом самоконтролю. На початок експерименту головними мотивами відвідування занять із фізичного виховання для студентів були: «розуміння користі» від занять (26,7% хлопці та 30% дівчата) і «отримання заліку» (26,7% хлопців і 23,3% дівчат), то на кінець експерименту такий мотив як «отримання консультацій для самостійних занять фізичними вправами» став домінуючим для 63,3% хлопців і 56,7% дівчат. Розуміння користі відвідування академічних занять з фізичного виховання став другим за значимістю (16,7% хлопців і 20% дівчат). Опора на теорію рефлексії та теорію управління змінює свідомість студентів у розумінні значущості фізичного виховання у своїй життєдіяльності. У переважної більшості студентів зросла потреба та інтерес до методів самоконтролю: у хлопців потреба на рівні вище середнього та високого сукупно рівна 80%, а у дівчат – 66,7%. На час попереднього контролю ці результати у хлопців і дівчат становили сукупно 26,7%. Самоконтроль фізичного стану став для юнаків мотивом досягнення гармонійного атлетичного розвитку, тоді як для дівчат – досягнення ідеальної маси тіла.
Эффективность правильно организованного самоконтроля физического состояния студентов на показатели их физической подготовленности. Влияние самоконтроля физического состояния студентов на мотивацию к занятиям по физическому воспитанию. В статье приводится результат годового эксперимента по внедрению в учебный процесс физического воспитания студентам 2-го курса «Индивидуальной карты самоконтроля физического состояния студентов» и эффективность ее на формирование мотивации к занятиям по физическому воспитанию. Внедрение «Индивидуальной карты самоконтроля физического состояния студентов» способствовало адаптации организационно-методических условий физического воспитания студентов 2-го курса к кредитно-модульной системе: больше внимания было уделено специальным методическим занятиям, на которых студенты овладели знаниями о собственном физическом самосовершенствовании. Определение мотивации к занятиям по физическому воспитанию показало переориентацию мотивов студентов под влиянием самоконтроля. По началу эксперимента главными мотивами посещения занятий по физическому воспитанию для студентов были: «понимание пользы» от занятий (26,7% ребята, 30% девушки) и «получения зачета» (26,7% юношей и 23,3% девушек), а в конце эксперимента такой мотив, как «получение консультаций для самостоятельных занятий физическими упражнениями» стал доминирующим для 63,3% юношей и 56,7% девушек. Понимание пользы посещения академических занятий по физическому воспитанию стал вторым по значимости (16,7% юношей и 20% девушек). Опора на теорию рефлексии и теорию управления изменяет сознание студентов в понимании значимости физического воспитания в своей жизнедеятельности. У подавляющего большинства студентов возросла потребность и интерес к методам самоконтроля: у ребят потребность на уровне выше среднего и высокого, в общем, равна 80%, а у девушек - 66,7%. На время предварительного контроля эти результаты у ребят составляли в совокупности 26,7%. Самоконтроль физического состояния стал для юношей мотивом для достижения гармонического атлетического развития, тогда как для девушек - достижение идеальной массы тела.
Result of the experiment on introduction of the 2-nd year students in the educational process of physical education the "Individual map of self-monitoring of the physical condition of students" and its effectiveness on the formation of motivation for physical education classes are presented in the article. The introduction of the "Individual card for self-monitoring of the physical condition of students" contributed to the adaptation of the organizational and methodological conditions for the physical education of second-year students to the credit-module system: more attention was paid to special methodological exercises, in which students mastered the knowledge of their own physical self-improvement. The definition of motivation for physical education showed the reorientation of students' motives under the influence of self-control. At the beginning of the experiment, the main reasons for attending physical education classes for students were: "understanding the benefits" of the classes (26,7% of the boys, 30% of the girls) and "getting tested" (26,7% of the boys and 23,3% of the girls). And at the end of the experiment such motivation as "getting consultations for independent physical exercises" became dominant for 63,3% of boys and 56,7% of girls. Understanding the benefits of attending academic classes in physical education was the second most important (16,7% of boys and 20% of girls). Reliance on the theory of reflection and management theory alters the consciousness of students in understanding the importance of physical education in their life. The overwhelming majority of students have increased the need and interest in self-control methods: the need for children at a level above the average and high, in general, is equal to 80%, and for girls – 66,7%. For the period of preliminary control, these results were 26.7% among the students. Self-control of the physical condition has become a motive for young men to achieve harmonious athletic development, while for girls - to achieve an ideal body weight.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20177
Appears in Collections:Випуск 8 (90)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Ilchenko.pdf458.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.