DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 133 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20121
Title: Активізація пізнавальної діяльності студентів під час вивчення англійської мови
Other Titles: Activation of learning of students in the study of English
Authors: Онейко, А. С.
Keywords: студенти
іноземні мови
викладання іноземних мов
навчання
мультимедійні технології
студенты
иностранные языки
преподавание иностранных языков
обучение
мультимедийные технологии
Students
foreign language
foreign language teaching
learning and multimedia technology
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Онейко, А. С. Активізація пізнавальної діяльності студентів під час вивчення англійської мови / А. С. Онейко // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХІІІ (133). – С. 173-184.
Abstract: Зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, викликали безпрецедентний вибух інтересу до іноземних мов. Потреба швидкого й ефективного оволодіння іноземними мовами викликає до життя нові форми і методи навчання. У викладанні іноземної мови пріоритетним стає комунікативний аспект. Ця стаття складенана допомогу іншим викладачам,спрямована на формування в студентів життєвих компетенцій, адже суспільні умови змінюються – і діти та підлітки мають бути підготовлені до успішної життєдіяльності, формування вмінь та навичок професійного спілкування і роботи з фаховою літературою. Метою даної роботи є висвітлення доцільності використання сучасних методів активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови. Показати їх ефективність у навчальному процесі.За словами Я. Коменського, “викладач – помічник природи, а не її володар, її будівничий, а не реформатор”, тому він сам вибирає форми, методи та прийоми, які сприяють розвитку природних нахилів студентів. В умовах сучасного суспільства та зважаючи на особливості студентської молодів роботі були згадані найбільш доцільні методи активізації навчально- пізнавальної діяльності студентів. А саме, дискусії, дидактичні (рольові ігри), метод проектів та використання мультимедійних технологій та Інтернету. Варто зазначити, що поряд із зазначеними методами не варто забувати про традиційні методи навчання, адже в сукупності вони покликані вирішувати основне завдання сучасного коледжу: навчити дитину вчитися, мислити і спілкуватися. У першому розділіроботи висвітлено основні теоретичні засади навчання англійської мови у старшій школі (I-II курсу коледжу) та описані дидактичні ігри, метод проектів, застосування інформаційних технологій та метод дискусії. У другому розділі показано приклади практичного застосування описаного у першому розділі методу проектів як найбільш дієвого в процесі активізації пізнавальної діяльності студентів. Були подані результати його застосування. В підсумковій творчій роботі було доведено доцільність використання сучасних методів активізації пізнавальної діяльності студентів старшої школи (I-II курсу коледжу) на заняттях англійської мови, а саме методу проектів, показана його ефективність у навчальному процесі. У статті було розглянуто найбільш актуальні та реальні у застосуванні в сучасному коледжі методи активізації пізнавальної діяльності, орієнтовані на сучасну студентську молодь, їх інтереси і захоплення.
Изменения, которые происходят в нашем обществе, вызвали беспрецедентный взрыв интереса к иностранным языкам. Потребность быстрого и эффективного овладения иностранными языками вызывает к жизни новые формы и методы обучения. В преподавании иностранного языка приоритетным становится коммуникативный аспект. Данная статья составленана помощь другим преподавателям, направлена на формирование у студентов жизненных компетенций, ведь общественные условия меняются – и дети и подростки должны быть подготовлены к успешной жизнедеятельности, формирование умений и навыков профессионального общения и работы с профессиональной литературой. Целью данной работы является освещение целесообразности использования современных методов активизации познавательной деятельности студентов на занятиях английского языка. Показать их эффективность в учебном процессе. По словам Я. Коменского, “преподаватель – помощник природы, а не ее обладатель, ее строитель, а не реформатор”, поэтому он сам выбирает формы, методы и приемы, которые способствуют развитию природных наклонностей студентов. В условиях современного общества и учитывая особенности студенческой молодежи в работе были упомянуты наиболее целесообразные методы активизации учебно-познавательной деятельности студентов. В частности, дискуссии, дидактические (ролевыеигры), метод проектов и использования мультимедийных технологий и Интернета. Стоит отметить, что наряду с указанными методами не стоит забывать о традиционных методах обучения, ведь в совокупности они призваны решать основную задачу современного колледжа: научить ребенка учиться, мыслить и общаться. В первой главе работы освещены основные теоретические основы обучения английскому языку в старшей школе (I-II курса колледжа) и описаны дидактические игры, метод проектов, применение информационных технологий и метод дискуссии. Во втором разделе показаны примеры практического применения описанного в первой главе метода проектов как наиболее действенного в процессе активизации познавательной деятельности студентов. Были представлены результаты его применения. В итоговой творческой работе было доказана целесообразность использования современных методов активизации познавательной деятельности студентов старшей школы (I-II курса колледжа) на занятиях английского языка, а именно метода проектов, показана его эффективность в учебном процессе. В работе были рассмотрены наиболее актуальные и реальные в применении в современном колледже методы активизации познавательной деятельности, ориентированные на современную студенческую молодежь, их интересы и увлечения.
The changes taking place in our society caused an unprecedented explosion of interest in foreign languages. The need for rapid and effective mastery of foreign languages brings to life new forms and methods. There is a priority communicative aspect in the teaching of foreign languages. This methodical article is compiled to help other teachers, aimed at developing student life competences, as social conditions change – and children and adolescents should be prepared for a success fullife, forming skills of professional communication and work with professional literature. The aim of this work is to high light the feasibility of using modern methods of cognitive activity of students in teaching of English. Show their effectiveness in the studing process. According to J. Comenius, “teacher – Assistant of nature, notits owner, its builder, not a reformer” because he chooses the forms, methods and techniques that promote natural in clinations off students. In today’s society, and given the peculiarities of students in work were mentioned the most appropriate methods which enhance teaching and learning of students. In particular, discussions, teaching (role playing game), project method and the use of multimedia technologies and the Internet. It should be noted that, along with these methods we should not forget about thet raditional methods of teaching, because collectively they are designed to solve the main task of the modern college, to teach children to learn, think and communicate. In the first chapter is covered the basic theoretical principles of teaching English in high school (I-II year of college) and described educational games, the project method, the use of information technology and the method of discussion. The second section shows practical examples described in the first chapter of project method as the most efficient in the process of cognitive activity of students. The results of its application were presented. In the final creative work has been proven the feasibility of using modern methods to enhance the cognitive activity of students of high school (I-II year of college) English in the classroom, such as project method shown its effectiveness in the classroom. The article was considered the most relevant and real in applying in modern college the methods off cognitive activity focused on modern young students, their interests and hobbies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20121
Appears in Collections:Випуск 133

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oneyko.pdf316.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.