DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 133 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20119
Title: Малюнок, звук, спонтанний рух - особливості поєднання в арт-терапевтичному просторі (у програмі підвищення кваліфікації з арт-терапії держ. зразку)
Other Titles: Picture, sound, spontaneous motion is features of combination in an arttherapeutic environment (in the program of the in-plant training on art therapies state standard)
Authors: Мова, Л. В.
Keywords: малюнок
звук
спонтанний рух
арт-терапевтичний простір
ритм
голос
танець
танцювально-руховий процес
рисунок
звук
спонтанное движение
арт-терапевтическое пространство
танец
танцевально двигательный процесс
picture
sound
spontaneous motion
art terapies space
rhythm
voice
dance
dancing motive process
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мова, Л. В. Малюнок, звук, спонтанний рух - особливості поєднання в арт-терапевтичному просторі (у програмі підвищення кваліфікації з арт-терапії держ. зразку) / Л. В. Мова // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХІІІ (133). – С. 159-168.
Abstract: У статті розглянуто важливі аспекти розвитку творчого потенціалу особистості й розвитку креативності, а саме малюнок, звук і спонтанний рух, а також особливості їх поєднання в арт-терапевтичному просторі. Йдеться про значущість вираження емоцій, адже саме таким чином здійснюється знайомство з власними емоціями, їх прийняття. Важливою частиною навчального арт-терапевтичного процесу є робота з усвідомлення, де в тілі локалізуються різні емоції і пошуку їхнього співвідношення з рухами, що виражають ці емоції. Пропонується використовувати саме можливості людського тіла і мистецтва з метою вивільнення, самовираження, саморозкриття, пошуку, усвідомленості, розвитку рефлексії. Мистецтво дає змогу відчути багатошаровість сприйняття реальності. Через імпровізаційну гру виникає можливість пізнати мінливість людської природи, її неоднозначність і невизначеність. Це і є свого роду освітня технологія.
В статье рассмотрены важные аспекты развития творческого потенциала личности и развития креативности, а именно рисунок, звук и спонтанное движение, а также особенности их сочетания в арт-терапевтичном пространстве. Идет речь о значимости выражения эмоций, ведь именно таким образом осуществляется знакомство с собственными эмоциями, их принятие. Важной частью учебного арт-терапевтичного процесса является работа из осознания, где в теле локализуются разные эмоции и поиску их соотношения с движениями, которые выражают эти эмоции. Предлагается использовать именно возможности человеческого тела и искусства с целью высвобождения, самовыражения, саморозкриття, поиску, осознанности, развитию рефлексии. Искусство дает возможность почувствовать многослойность восприятия реальности. Через импровизационную игру возникает возможность познать изменчивость человеческой природы, ее неоднозначность и неопределенность. Это и есть своего рода образовательная технология.
The important aspects of development of creative potential of personality and development of kreativnosti are considered in the article, namely picture, sound and spontaneous motion, and also features of their combination in art terapies space. Speech goes about meaningfulness of expression of emotions, in fact just the same appearance is carry out an acquaintance with own emotions, their acceptance. By important part educational art terapies process there is work from an awareness, where in a body different emotions are localized and to the search of their correlation with motions which express these emotions. It is suggested to utillize exactly possibilities of human body and art with the purpose of freeing, self-expression, samorozkrittya, search, realized, development of reflection. An art is given by possibility to feel multi-layeredness of perception of reality. Through an improvisation game there is possibility to get to know changeability of human nature, its ambiguousness and vagueness. It is the family educational technology.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20119
Appears in Collections:Випуск 133

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mova.pdf305.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.