DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 9 (79) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19992
Title: Шкільний спорт, як засіб соціалізації особистості (історико-педагогічний дискурс в контексті вивчення зарубіжних джерел)
Authors: Турчик, І.
Шатинська, О.
Козіброда, Л.
Keywords: шкільний спорт
молодь
соціальні цінності
засіб
школьный спорт
молодежь
социальные ценности
средство
scholl sport
youth
social values
mean
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Турчик, І. Шкільний спорт, як засіб соціалізації особистості (історико-педагогічний дискурс в контексті вивчення зарубіжних джерел) / І. Турчик, О. Шатинська, Л. Козіброда // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 9 (79) 16. - С. 101-105.
Abstract: Актуальність дослідження обумовлена потенційною позитивною спрямованістю занять спортом для підтримання та закріплення найважливіших соціальних цінностей і установок у молоді. Мета дослідження: здійснити історико-педагогічний дискурс (в контексті вивчення зарубіжних джерел) спорту як засобу соціалізації дітей. Здійснений аналіз дасть можливість оцінити значення занять спортом в окремих країнах та в подальшому виявити практичні рекомендації закордонних фахівців щодо соціалізації підростаючого покоління засобами спорту, які матимуть виховну та практичну значущість в Україні на сучасному етапі. У ході дослідження використовувалися наступні методи дослідження: методи теоретичного, ретроспективного аналізу, компаративістики та узагальнення даних науково - методичної літератури й офіційних документів. Результати роботи підтверджено, що дитячий і юнацький спорт є найважливішим засобом позитивної соціалізації як особистості підлітка, так і всього молодого покоління в цілому. Встановлено, що перша половина XXI століття ознаменована тенденціями значного впливу спорту як соціального інституту на розвиток особистості школяра, на свідомість і суспільне життя людей, на основні види діяльності людини: економічну, освітню, культурну. Відзначено посилення інтеграційних процесів і впровадження спорту в соціальні структури суспільства; його інтенсивний розвиток як самостійного інституту; вплив спорту на соціалізацію і розвиток особистості, формування стилю життя юнацтва. Висновок. Здійснений аналіз, засвідчив, що у результаті занять спортом, людство отримує низку переваг, а саме: особисті, соціальні, економічні, екологічні, національні. Підтверджено, що закордонні політики давно розглядають спорт як національне захоплення, здатне згуртувати суспільство єдиною національною ідеєю, наповнити своєрідною ідеологією, прагненням людей до успіху, до перемоги.
Актуальность исследования обусловлена потенциальной позитивной направленностью занятий спортом для поддержания и закрепления важнейших социальных ценностей и установок у молодежи. Цель исследования: осуществить историко-педагогический дискурс (в контексте изучения зарубежных источников) спорта как средства социализации детей. Проведенный анализ позволит оценить значение занятий спортом в отдельных странах и в дальнейшем выявить практические рекомендации зарубежных специалистов по социализации подрастающего поколения средствами спорта, которые будут иметь воспитательную и практическую значимость в Украине на современном этапе. В ходе исследования использовались следующие методы исследования: методы теоретического, ретроспективного анализа, компаративистики и обобщение данных научно - методической литературы и официальных документов. Результаты работы: подтверждено, что детский и юношеский спорт является важнейшим средством позитивной социализации как личности подростка, так и всего молодого поколения в целом. Установлено, что первая половина XXI века ознаменована тенденциями значительного влияния спорта как социального института на развитие личности школьника, на сознание и общественную жизнь людей, на основные виды деятельности человека: экономическую, образовательную, культурную. Отмечено усиление интеграционных процессов и внедрение спорта в социальные структуры общества; его интенсивное развитие как самостоятельного института; влияние спорта на социализацию и развитие личности, формирование стиля жизни юношества. Вывод. Проведенный анализ, показал, что в результате занятий спортом, человечество получает ряд преимуществ, а именно: личные, социальные, экономические, экологические, национальные. Подтверждено, что зарубежные политики давно рассматривают спорт как национальное увлечение, способное сплотить общество единой национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху, к победе.
The topicality of the given research is determined by the fact of the positive influence of the sport on maintaining and consolidating the most important social values and attitudes among youth. Aim of the research: To implement the historical and pedagogical discourse into sport (based on the foreign sources) as one of the means of children socialization. This analysis will enable to assess the significance of sport in particular countries and further identify practical guidelines of the foreign experts that concerns socialization of the younger generation by means of sports, which will have educational and practical significance in Ukraine today. During the process of this research following methods were applied: theoretical, retrospective analysis, comparative and summarizing analysis of methodological literature and official documents. Results of the research: It was proved that the youth sport is an essential tool for positive socialization of teenagers as individuals and all youth in general. It was determined that the first half of the XXI century marked trends of a significant impact of sports as a social institution on the development of the individuality of secondary school student. The influence of the sport can also be traced while analyzing the social consciousness and social life of the people, their main types of activities such as economy, education and culture. It is also worth mentioning that strengthening of the integration processes and the introduction of sports in the social structure of society; its intensive development as an independent institution; the impact of sport on socialization and personality development, formation of youth lifestyle. Conclusion. The given analysis showed that as a result of sports involvement, humanity gets a number of benefits, including: personal, social, economic, environmental and ethnical benefits. It was confirmed that foreign politicians have been regarding sport as a national interest that is able to unite society under the one common national idea, to provide a peculiar ideology, to invoke the desire of people to succeed, and to reach new heights.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19992
Appears in Collections:Випуск 9 (79)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turchyk_Shatynska_Kozibroda.pdf355.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.