DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 24 (ІІ том) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19969
Title: Соціалізація та формування спрямованості особистості в умовах інновацій в університетському освітньому середовищі
Authors: Лещинський, Олександр Петрович
Keywords: соціалізація
спрямованість особистості
студенти
духовні цінності
освітнє середовище
ставлення до інновацій
socialization
the direction of the personality
students
spiritual values
educational environment
attitude to innovation
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лещинський, О. П. Соціалізація та формування спрямованості особистості в умовах інновацій в університетському освітньому середовищі / О. П. Лещинський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 24 (ІІ том). - С. 62-69.
Abstract: У статті на основі анкетування студентів старших курсів проводиться аналіз формування спрямованості особистості в умовах університетського освітнього середовища. Обговорюється вплив освітнього середовища на соціалізацію особистості студента в аспекті формування духовних цінностей. Представлений аналіз різних напрямів змін в освітньому середовищі вищої школи розвинених країн. Розглядається ставлення студентів до інновацій як важливий чинник успішності їх реалізації в університетському освітньому середовищі. Представлені результати анкетування ставлення студентів до різних типів інновацій. Обґрунтовується висновок про готовність студентів до інновацій, що сприяє соціалізуючому впливу освітнього середовища вищого навчального закладу.
Socialization and the formation of the orientation of the individual in the conditions of innovations in the university educational environment. In the article, based on the questionnaire survey of senior students, an analysis is made of the formation of the personality's orientation in the conditions of the university educational environment. The influence of the educational environment on the student's socialization in the aspect of the formation of spiritual values is discussed. The analysis of various directions of changes in the educational environment of the higher school of developed countries is presented. The attitude of students to innovations is considered as an important factor in the success of their implementation in the university educational environment. The results of a questionnaire survey of students' attitudes to various types of innovations are presented. The conclusion about the readiness of students for innovations contributing to the socializing influence of the educational environment of the higher educational institution is substantiated.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19969
Appears in Collections:Випуск 24 (ІІ том)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leschinsky.pdf386.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.