DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19896
Title: Колокації з казуальною домінантою "ефект" в англійській та українській мовах
Authors: Вайноренє, І. П.
Keywords: колокація
каузальна домінанта
типи колокацій із лексемою ефект
іншомовна комунікативна компетенція
коллокация
каузальная доминанта
типы коллокаций с лексемой эффект
иноязычная коммуникативная компетенция
a collocation
a causal dominant
a foreign language communicative competence
types of collocations with lexeme effect
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Вайноренє, І. П. Колокації з казуальною домінантою "ефект" в англійській та українській мовах / І. П. Вайноренє // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 16. – С. 52-61.
Abstract: У статті представлено зіставний аналіз колокацій з каузальною домінантою “ефект” у двох неблизькоспоріднених мовах. Уточнено визначення поняття “колокація”, виокремлено та ідентифіковано типи колокацій з лексемою effect в англійській та лексемою ефект в українській мовах. За результатами дистрибутивного аналізу колокацій з каузальною домінантою “effect” в англійській мові встановлено сім (7) типів колокативних сполучень, а з каузальною домінантою “ефект” в українській мові – дев’ять (9) типів. Отримані дані свідчать про наявність спільних і відмінних типів колокацій у мовах зіставлення, знання яких сприятиме запобіганню помилок при перекладі у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції.
В статье представлен сравнительный анализ коллокаций с каузальной доминантой “эффект” в двух неблизкородственных языках. Уточнено определение понятия “коллокация”, выделены типы коллокаций с лексемой effect в английском и лексемой ефект в украинском языках. В результате дистрибутивного анализа коллокаций с каузальной доминантой “effect” в английском языке установлено семь (7) типов коллокативных сочетаний, а с каузальной доминантой “ефект” в украинском языке – девять (9) типов. Полученные данные свидетельствуют о наличии общих и разных типов коллокаций в языках сравнения, знание которых поможет избежать ошибок при переводе в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции.
The paper deals with the contrastive analysis of collocations with the causal dominant “effect” in two far-related languages. The objective was achieved through specifying of the definition of “a collocation”, and both detecting and identifying the types of collocations with the lexeme “effect” in English and the lexeme “ефект” in Ukrainian. Because of distributional analysis of collocations with the causal dominant “effect” in English there have been defined seven (7) types of collocations while with the causal dominant “ефект” in Ukrainian – nine (9) types of collocations. The obtained data show that the languages under contrasting have common and specific types of collocations, the awareness of which can help to avoid mistakes in the process of foreign language communicative competence formation as well as in the process of translation
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19896
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vainorene I. P..pdf401.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.