DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19892
Title: Відображення англійської ментальності крізь призму української мовно-поетичної свідомості (на матеріалі віршованих текстів П. Б. Шеллі та їхніх українських перекладів О. М. Мокровського)
Authors: Бородійчук, Н. В.
Keywords: архетип
колективне несвідоме
архетип ПОВІТЯ
символ
зіставна лінгвістика
когнітивна парадигма
віршований текст
архетип
коллективное бессознательное
символ
архетип ВОЗДУХ
сопоставительная лингвистика
когнитивная парадигма
поэтический текст
archetype
collective unconscious
symbol
archetype AIR
comparative linguistics
cognitive paradigm
poetic text
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бородійчук, Н. В. Відображення англійської ментальності крізь призму української мовно-поетичної свідомості (на матеріалі віршованих текстів П. Б. Шеллі та їхніх українських перекладів О. М. Мокровського / Н. В. Бородійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 16. – С. 38-46.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність зіставних досліджень мов у руслі когнітивної наукової парадигми. Продемонстровано рух наукової думки щодо вивчення питання архетипів як елементів колективного несвідомого в лінгвістичному аспекті. Узагальнено словникові відомості про символіку стихії повітря, що сформувалася у середовищі давніх культур. Розкрито національну специфіку мовного вияву архетипів-першостихій, зокрема архетипу ПОВІТРЯ, у віршованих текстах П. Б. Шеллі та їхніх українських перекладах О. М. Мокровольського.
В статье обоснована необходимость сопоставительных исследований в русле когнитивной научной парадигмы. Показано развитие научной мысли по поводу изучения архетипов как элементов коллективного бессознательного в лингвистическом аспекте. Обобщены словарные сведения о символике стихии воздуха, которая сформировалась в среде давних культур. Раскрыта национальная специфика языкового выражения архетипов-первостихий, в частности архетипа ВОЗДУХ, в поэтических текстах П. Б. Шелли и их украинских переводах А. М. Мокровольского.
The article substantiates the necessity of comparative studies in the cognitive scientific paradigm. The development of scientific thought on the study of archetypes as elements of the collective unconscious in the linguistic aspect has been shown. The vocabulary information about the symbolism of the elements of air, which was formed in the environment of old cultures, has been generalized. The national specifics of the linguistic expression of the archetype-primitives, in particular the archetype of AIR, have been revealed in the poetic texts of P. B. Shelley and their Ukrainian translations of A. M. Mokrovolsky
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19892
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borodiichuk N. V..pdf400.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.