DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 24 (І том) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19823
Title: Соціальне виховання студентів у сфері дозвілля
Authors: Олійник, Галина Михайлівна
Keywords: соціальне виховання
сфера дозвілля
студентська молодь
структура та зміст дозвілля
види
форми дозвілля
social upbringing
the field of leisure
student youth
structure and contest of leisure
apparently
forms of leisure
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Олійник, Г. М. Соціальне виховання студентів у сфері дозвілля / Г. М. Олійник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 24 (1 том). - С. 102-109
Abstract: У статті здійснено теоретичний аналіз наукових підходів до трактування сутності поняття «соціальне виховання», яке розглядається як система соціально-педагогічних, культурних, сімейно-побутових та інших заходів, спрямованих на оволодіння й засвоєння дітьми й молоддю загальнолюдських і спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в них стійких ціннісних орієнтацій і адекватної соціально спрямованої поведінки студентів. Розкрито соціальне виховання студентської молоді у сфері дозвілля. Проаналізовано структуру дозвілля студентів, яка формується під впливом діяльності, пов’язаної з освітою і самоосвітою, активною суспільною діяльністю, політичною та громадською діяльністю, підтримкою здоров’я, розвитком творчих здібностей особистості, ігрової діяльності, дозвіллєвого спілкування, пасивного відпочинку, а також антикультурною діяльністю. Визначено, що соціальне виховання органічно пов'язане з навчанням, освітою, дозвіллям, психологічною підготовкою особистості, самоосвітою. Адже це єдиний комплексний інтегративний багатофункціональний процес, який припускає використання всього наявного арсеналу педагогічних засобів і можливостей у цілях морального, соціального становлення та розвитку особистості. Виокремлено види і форми дозвілля студентів. Середних стрімко поширюються комп’ютерні ігри, віртуальний шопінг, відвідування віртуальних семінарів, перегляд фільмів та кліпів, спілкування з «віртуальними друзями» та родичами в соціальних мережах, читання й навчання за допомогою комп’ютера тощо.
Social education of students is in the field of leisure. The theoretical analysis of scientific approaches as to the interpretation of the essence of the concept of " social education" is made in the article. The concept is seen as a system of social-pedagogical, cultural, family-friendly and other measures made in mastering and assimilating by children and youth of common human and special knowledge, social experience with the purpose of forming them into stable value orientations and adequate social behaviour concerning the students. The social education of students is revealed in the field of leisure. The student leisure structure is analysed in the article which is formed under the influence of education and selfeducation, active social activities, political and public activities, supporting health, development of creative abilities of personality, gaming activities for recreation, leisure communication, passive recreation and anticultural activities. It is determined that social upbringing is organically connected with training, education, leisure, psychological preparation of personality, self-education. After all, it is the only comprehensive, integrative, multifunctional process which involves the use of all the existing arsenal of pedagogical means and capabilities for the purposes of moral, social and personality development. The types and forms of leisure are singled out. Among them rapidly developed are computer games, virtual shopping, visiting the virtual seminars, films and videos, communication with "virtual friends and relatives in social networks", reading and learning using a computer, etc.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19823
Appears in Collections:Випуск 24 (І том)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliynyk.pdf295.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.