DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19598
Title: Центральна Азія в контексті зовнішньої політики США : аналіз та перспективи
Authors: Лебеденко, С. Б
Keywords: Центральна Азія
США
КНР
Росія
зовнішня політика
геополітика
стратегія
Велика Центральна Азія
Новий Шовковий Шлях
Central Asia
USA
China
Russia
foreign policy
geopolitics
strategy
Greater Central Asia
the New Silk Road
Центральная Азия
США
КНР
Россия
внешняя политика
геополитика
стратегия
Большая Центральная Азия
Новый Шелковый Путь
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лебеденко, С. Б. Центральна Азія в контексті зовнішньої політики США : аналіз та перспективи / С. Б. Лебеденко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 21. – С. 108-119.
Abstract: Центральноазійський регіон має досить значні запаси енергетичних та природних ресурсів, а також географічно вигідно розташований, саме тому він є об’єктом геополітики провідних держав світу, виключенням не є і інтереси США у цьому регіоні. У статті автор аналізує сучасну зовнішню політику США в регіоні Центральної Азії. Автор зазначає, що політика США, як і раніше, орієнтована на створення Великої Центральної Азії. Американська ініціатива «Новий Шовковий шлях» так і не запрацювала, держави Центральної Азії більш зацікавлені у китайському проекті «Економічний пояс Шовкового шляху». На відміну від США, КНР та Росія посили свій вплив у цьому регіоні, а ряд світових криз витісняє Центральну Азію з американського порядку денного. Проте, країни ЦА все ще зацікавлені в співпраці зі США і цілком імовірно, що США продовжать боротьбу за вплив у цьому регіоні.
Central Asian region has a fairly significant reserves of energy and natural resources and convenient geographical position, so it is an object of geopolitics of the leading states of the world. Interests of the US are not an exception in this region. In this article the author analyzes current US foreign policy in Central Asia. The author notes that the US policy is still focused on the creation of a Greater Central Asia. The American initiative "New Silk Road" haven’t worked. The Central Asian states are more interested in the Chinese project "Silk Road Economic Belt". Unlike the US, China and Russia have increased their influence in the region, and a number of world crisis displaces Central Asia to the American agenda. However, the Central Asian countries are still interesting in cooperation with the US and it is likely that the US will continue the struggle for influence in the region.
Центральноазиатский регион имеет довольно значительные запасы энергетических и природных ресурсов, а также выгодное географическое положение, поэтому он является объектом геополитики ведущих государств мира, исключением не являются и интересы США в этом регионе. В статье автор анализирует современную внешнюю политику США в регионе Центральной Азии. Автор отмечает, что политика США по-прежнему ориентирована на создание Большой Центральной Азии. Американская инициатива «Новый Шелковый путь» так и не заработала, государства Центральной Азии более заинтересованы в китайском проекте «Экономический пояс Шелкового пути». В отличие от США, КНР и Россия усилили свое влияние в этом регионе, а ряд мировых кризисов вытесняет Центральную Азию с американской повестки дня. Однако, страны ЦА все еще заинтересованы в сотрудничестве с США и вполне вероятно, что США продолжат борьбу за влияние в этом регионе.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19598
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lebedenko, S..pdf358.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.