DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19570
Title: Організація діяльності комітетів та депутатського корпусу Верховної Ради України в умовах розвитку парламентаризму
Authors: Баскакова, Ю. В.
Keywords: парламентські комітети
парламентський процес
суб’єкти законодавчої ініціативи
законодавчий орган влади
парламентська діяльність
парламентський контроль
громадянське суспільство
parliament committees
parliamentary process
the subjects of legislative initiative
legislative authority
parliamentary activity
parliamentary oversight
civil society
парламентские комитеты
парламентский процесс
субъекты законодательной инициативы
законодательный органы власти
парламентская деятельность
парламентский контроль
гражданское общество
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во ім. М. П. Драгоманова
Citation: Баскакова, Ю. В. Організація діяльності комітетів та депутатського корпусу Верховної Ради України в умовах розвитку парламентаризму / Ю. В. Баскакова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 21. – С. 58-63.
Abstract: Відносини між комітетами Верховної Ради України та іншими органами державного управління як, власне, і будь-які інші відносини, що регулюються правом, надзвичайно складні, різноманітні і багатогранні, вони відзначаються багатоаспектністю та ступеневістю. Зазначені риси вимагають встановлення у державі правових механізмів, процедур використання прав, виконання обов’язків, застосування відповідальності. З цією метою держава створює процесуальні норми, покликані забезпечувати оптимальну та ефективну реалізацію прав та законних інтересів суб’єктів законодавчої ініціативи, закріплених у нормах конституційного матеріального права.
Relationship between committees of Verhovna Rada Ukraine and another state authority as fact, and any other relationship that governed by the law are extremely complex, diverse and multifaceted, they are marked multifaceted and multi-stage. These features require the State to establish legal mechanisms, procedures for the use of rights, duties, assuming responsibility. To this end, the state creates procedural rules designed to ensure optimal and efficient implementation of the rights and legitimate interests of the subject law relations enshrined in the constitutional norms of substantive law.
Отношения между комитетами Верховной Рады Украины и иными органами государственного управления, как и иные отношения, которые регулируются правом, чрезвычайно сложные, разнообразные и многогранные, они определяются многоаспектностью и ступенчатостью. Указанные черты указывают на установление в государстве правовых механизмов, процедур использования прав, исполнения обязанностей, процедуры привлечения к ответственности. Для реализации данной цели государство принимает процессуальные нормы, которые обеспечивают оптимальную и эффективную реализацию прав и законных интересов субъектов законодательной инициативы, закрепленных в нормах конституционного материального права.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19570
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baskakova, Y..pdf295.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.