DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19562
Title: Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій майбутніми викладачами професійної підготовки у навчальному процесі ВНЗ
Authors: Ребенок, В. М.
Keywords: комп’ютеризація
моделювання
інформатизація
телекомунікації
інформаційно-комунікаційні технології
компьютеризация
моделирование
информатизация
телекоммуникации
информационно-коммуникационные технологии
computerization
modeling
information
telecommunications
information and communication technologies
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ребенок, В. М. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій майбутніми викладачами професійної підготовки у навчальному процесі ВНЗ / В. М. Ребенок // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 8. - С. 90-94.
Abstract: У статті розкрито процес застосування інформаційно-комунікаційних технологій,що забезпечує передачу знань і доступ до різноманітної навчальної інформації нарівні, а іноді й інтенсивніше та ефективніше, ніж за традиційного навчання. Використання комп’ютера в навчанні призводить до підвищення його результативності, максимально нейтралізуючи негативні впливи. Це в свою чергу вимагає ґрунтовних психолого-педагогічних досліджень усіх проблем, що пов’язані з комп’ютеризацією навчально-виховного процесу. Доведено, що інформаційно-комунікативні технології дозволяють будувати процес навчання таким чином, що: у зміст навчання включається вивчення стратегій розв’язування завдань, в тому числі творчих; забезпечується аналіз і засвоєння студентом своєї власної діяльності; зміст професійного навчання будується з урахуванням реальних виробничих процесів. У результаті студенти, які працюють у такому середовищі, одержують потужну методичну підтримку. Вони набувають необхідних знань, умінь, навичок під час використання обчислювальної техніки для розв’язання цілком конкретних завдань. Опановуючи роботу з новими програмними продуктами, студенти розвивають навички самоосвіти.
В статье раскрыто процесс применения информационно-коммуникационных технологий, что обеспечивает передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и интенсивнее и эффективнее, чем при традиционном обучения. Использование компьютера в обучении приводит к повышению его результативности, максимально нейтрализуя негативные воздействия. Это в свою очередь требует основательных психолого-педагогических исследований всех проблем, связанных с компьютеризацией учебно-воспитательного процесса. Доказано, что информационно-коммуникативные технологии позволяют строить процесс обучения таким образом, что: в содержание обучения включается изучение стратегий решения задач, в том числе творческих; обеспечивается анализ и усвоение студентом своей собственной деятельности; содержание профессионального обучения строится с учетом реальных производственных процессов. В результате студенты, работающие в такой среде, получают мощную методическую поддержку. Они приобретают необходимые знания, умения, навыки при использовании вычислительной техники для решения вполне конкретных задач. Осваивая работу с новыми программными продуктами, студенты развивают навыки самообразования.
The article deals with the process of applying information and communication technologies, which enables the transfer of knowledge and access to a variety of educational information on an equal basis, and sometimes more intensely and more effectively than in traditional learning. Using a computer in teaching leads to an increase in its effectiveness, maximally neutralizing the negative effects. This in turn requires a thorough psychological and educational research of all problems related to the computerization of the educational process. It is proved that information and communication technologies make it possible to build the learning process so that: in the training content it is involved the study of problem-solving strategies, including creative ones; it provides analysis and assimilation by the student of his own activities; content of training is built taking into account the actual production process.As a result, students working in such an environment, receive a strong methodological support. They acquire the necessary knowledge, skills using computer technologies to solve very specific problems. Mastering the work with the new software, students develop the skills of self-education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19562
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rebenok.pdf273.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.