DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет філософії та суспільствознавства » Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19539
Title: Халяль-індустрія в Україні часів незалежності
Other Titles: Халяль-индустрия в Украине периода независимости
Halal industry of Ukraine in the period of independence
Authors: Брильов, Денис Валентинович
Brylov, Denis
Брилев, Денис Валентинович
Keywords: іслам в Україні
Альраїд
ДУМУ
ислам в Украине
Альраид
Islam in Ukraine
DUMU
Alraid
Issue Date: May-2018
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Брильов, Д. В. Халяль-індустрія в Україні часів незалежності / Д. В. Брильов // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць / Голов. ред. В. М. Вашкевич. - Київ : Гілея, 2018 - № 132 (5). - С. 238-241.
Abstract: Статтю присвячено проблемі розвитку і перспективам халяль-індустрії в Україні з моменту набуття незалежності. Розглянуто складові халяль-індустрії, куди віднесені продовольчі і непродовольчі товари, а також нефінансові послуги. Показано, що в Україні довгий час халяль-індустрія була недостатньо розвинена і не задовольняла потреби більшої частини мусульман. Виявлено, що на розвиток халяль-індустрії вплинула втрата російських ринків і переорієнтація українських виробників зокрема на ринки арабо-мусульманських країн. Розглянуті основні організації, які здійснюють сертифікацію «Халяль» в Україні, виявлено що найстаршими серед них є Центр сертифікації «Халяль» при Духовному управлінні мусульман України (ДУМУ) і Центр досліджень і сертифікації «Халяль» Асоціації громадських організацій «Альраїд». Зроблено висновок про перспективи подальшого зростання халяль-індустрії в Україні.
Статья посвящена проблеме развития и перспективам халяль-индустрии в Украине с момента приобретения независимости. Рассмотрены составляющие халяль-индустрии, куда отнесены продовольственные и непродовольственные товары, а также нефинансовые услуги. Показано, что в Украине долгое время халяль-индустрия была недостаточно развита и не удовлетворяла потребности большей части мусульман. Выявлено, что на развитие халяль-индустрии повлияла утрата российских рынков и переориентация украинских производителей в том числе на рынки арабо-мусульманских стран. Рассмотрены основные организации, осуществляющие сертификацию «Халяль» в Украине, выявлено что старейшими среди них являются Центр сертификации «Халяль» при Духовном управлении мусульман Украины (ДУМУ) и Центр исследований и сертификации «Халяль» Асоциации общественных организаций «Альраид». Сделан вывод о перспективах дальнейшего роста халяль-индустрии в Украине.
The article is devoted to the problem of development and perspectives of the halal industry in Ukraine since independence. The components of the halal industry including food and non-food products, as well as non-financial services were considered. It was shown that in Ukraine for a long time the halal industry was underdeveloped and did not satisfy the needs of the majority of the Muslims. It was revealed that the development of the halal industry was affected by the loss of Russian markets and the reorientation of Ukrainian producers to other markets including the markets of the Arab-Muslim countries. The main organizations that carry out Halal certification in Ukraine are were considered. It was shown that the oldest ones of them are the Certification Center «Halal» under the Spiritual Administration of the Muslims of Ukraine (DUMU) and the Research and Certification Center «Halal» of the Association of Public Organizations «Alraid». The conclusion was made about the prospects for further growth of the halal industry in Ukraine.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19539
Appears in Collections:Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brylov D. V.pdfСтаття411.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.