DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19531
Title: Підготовка майбутніх викладачів професійного навчання до використання інформаційних технологій у вищій школі
Authors: Борщ, М. В.
Keywords: комп’ютеризація
телекомунікації
інформаційні технології
професійна підготовка
самостійність
компьютеризация
телекоммуникации
информационные технологии
профессиональная подготовка
самостоятельность
computerization
telecommunications
information technologies
professional training
independence
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Борщ, М. В. Підготовка майбутніх викладачів професійного навчання до використання інформаційних технологій у вищій школі / М. В. Борщ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 8. - С. 12-17.
Abstract: У статті проаналізовано інформаційні технології, які дозволяють створювати нові або оновлювати існуючі форми взаємодії суб’єктів навчання. Викладач в цьому випадку виконує допоміжну роль, підказуючи стратегії надання інформації або допомагаючи їм реалізувати навчальні завдання. З менш радикальної точки зору нові технології розглядаються зазвичай в контексті комп’ютерних тренувальних програм, як засіб контролю за ходом рутинної діяльності студентів в передбачених ситуаціях. Доведено, що навчання в умовах використання ІТ вимагає знання і умілого використання різноманітних форм організації навчального процесу, постійного їх вдосконалення й модернізації: розробки як нових форм організації навчального процесу, так і розгляду питань, що стосуються використання персональних комп’ютерів у сучасних умовах. Засоби ІТ у навчанні сприяє збільшенню частки самостійної навчальної діяльності й активізації студента через розвиток його здатності до освіти, самонавчання, самовиховання, самоактуалізації, самореалізації та спрямування на переорієнтацію навчально-виховного процесу з суто репродуктивних механізмів мислення на базі належного інформаційного забезпечення.
В статье проанализированы информационные технологии, которые позволяют создавать новые или обновлять существующие формы взаимодействия субъектов обучения. Преподаватель в этом случае выполняет вспомогательную роль, подсказывая стратегии предоставления информации или помогая им реализовать учебные задачи. С менее радикальной точки зрения новые технологии рассматриваются обычно в контексте компьютерных тренировочных программ, как средство контроля за ходом рутинной деятельности студентов в предусмотренных ситуациях. Доказано, что обучение в условиях использования ИТ требует знания и умелого использования разнообразных форм организации учебного процесса, постоянного их совершенствования и модернизации: разработки как новых форм организации учебного процесса, так и рассмотрения вопросов, касающихся использования персональных компьютеров в современных условиях. Средства ИТ в обучении способствует увеличению доли самостоятельной учебной деятельности и активизации студента через развитие его способности к образованию, самообучения, самовоспитания, самоактуализации, самореализации и направления на переориентацию учебно-воспитательного процесса с чисто репродуктивных механизмов мышления на базе надлежащего информационного обеспечения.
The article analyzes the information technologies, which allow you to create new or upgrade existing forms of interaction of training subjects. The teacher in this case has a supporting role, suggesting strategies to provide information or to help them realize the learning objectives. With less radical point of view the new technologies are usually considered in the context of computer training programs as a means to monitor the routine activities of students in the specified situations. It is proved that training in the IT environment requires knowledge and skillful use of various forms of organization of educational process, their constant improvement and modernization: the development of a new form of organization of educational process and the consideration of issues relating to the use of personal computers in the present conditions. IT in training helps to increase the proportion of independent educational activities and activation of the student through the development of his capability for education, self-learning, self-education, self-actualization, self-direction and reorientation of the educational process from purely reproductive mechanisms of thinking on the basis of adequate information support.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19531
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borshch.pdf280.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.