DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 22 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19405
Title: Суперечності інституціоналізації демократії в Україні
Authors: Гапоненко, В. А.
Keywords: демократична політична система
модернізація
політичні інститути
світоглядний вакуум
democratic political system
modernization
political institutes
ideological vacuum
демократическая политическая система
модернизация
политические институты
мировоззренческий вакуум
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гапоненко, В. А. Суперечності інституціоналізації демократії в Україні / В. А. Гапоненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 22. – С. 65-70.
Abstract: У статті аналізуються складності інституціоналізації демократії в Україні зокрема, переважання недемократичних елементів політичної свідомості громадян, нелегітимність органів державної влади, нездатність політичних інститутів забезпечити теоретичні принципи демократії. Обґрунтовуються позиція щодо незавершеності інституціоналізації демократії в Україні, що проявляється у невідповідності політичних інститутів та процедур рівню розвитку соціальної, економічної та духовної сфер суспільства. Визначаються можливі шляхи запобігання фрагментарній модернізації політичних інститутів, що полягають у створенні умов для вільної легальної діяльності опозиції, політико-правової освіти, сприянні розбудові інститутів громадянського суспільства, формуванні демократичного стилю поведінки, віри у цінність демократичних принципів, бажання захищати свої права, вихованні активної громадянської позиції, демократичних традицій та правил гри.
The article analyzes the complexities of democracy in Ukraine in particular, the predominance of undemocratic elements of political consciousness of citizens, the unlawfulness of state authorities, and the inability of political institutions to provide the theoretical principles of democracy. The position on incompleteness of institutionalization of democracy in Ukraine is substantiated, which manifests itself in the inconsistency of political institutions and procedures with the level of development of the social, economic and spiritual spheres of society. Possible ways of preventing the fragmentary modernization of political institutions, which consist in creating conditions for the free legal activity of the opposition, political and legal education, assistance in the development of civil society institutions, the formation of a democratic style of behavior, the belief in the value of democratic principles, the desire to protect their rights, the upbringing of active civic positions, democratic traditions and rules of the game.
В статье анализируются сложности демократии в Украине в частности, преобладание недемократических элементов политического сознания граждан, нелегитимность органов государственной власти, неспособность политических институтов обеспечить теоретические принципы демократии. Обосновываются позиция по незавершенности институционализации демократии в Украине, что проявляется в несоответствии политических институтов и процедур уровню развития социальной, экономической и духовной сфер общества. Определяются возможные пути предотвращения фрагментарной модернизации политических институтов, которые заключаются в создании условий для свободной легальной деятельности оппозиции, политико-правового образования, содействии развитию институтов гражданского общества, формировании демократического стиля поведения, веры в ценность демократических принципов, желание защищать свои права, воспитании активной гражданской позиции, демократических традиций и правил игры.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19405
Appears in Collections:Випуск 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gaponenko, V..pdf281.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.