DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 23 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19351
Title: Складові формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника
Authors: Тимошенко, Наталія Євгенівна
Кирилюк, Олена Володимирівна
Keywords: імідж
професійний імідж
майбутній соціальний працівник
синергетика
image
professional image
future social worker
synergy
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Тимошенко, Н. Є. Складові формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника / Н. Є. Тимошенко, О. В. Кирилюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 23. – С. 193-199.
Abstract: Рівень розвитку країни характеризується її ставленням до незахищених верств населення. Підвищення загального благополуччя громадян, використання ефективних методів допомоги у подоланні складних життєвих обставин та впровадження дієвої профілактики негативних явищ постають як важливі потреби соціального середовища. Існуюча тенденція розвитку сучасного суспільства полягає у посиленні уваги до соціальної сфери і, відповідно, до потреб та інтересів населення. Важливим чинником,що впливає на ефективність виконання своєї роботи майбутнім соціальним працівником, є ряд особистісних характеристик, які є елементами його компетентності, професійного іміджу. Професійний імідж розглядається як готовність та здатність майбутнього соціального працівника до вступу у професію і, відповідно, до здійснення конструктивного внеску у формування позитивного іміджу соціальної роботи і соціального працівника загалом. Професійний імідж майбутнього соціального працівника − це структура, система, яка базується на конструктивній взаємодії окремих факторів та елементів всередині та поза нею. Важливе значення має створення сприятливої мисленнєвої ситуації, організації ефективного навчання, сприяння самовдосконаленню майбутнього фахівця, а головне - синергетична взаємодія даних елементів з метою закладання базису професійного іміджу. Саме тому, у статті розглядається синергетична складова формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника.
Components of formation of professional image of future social worker. The country's level of development is characterized by its attitude to vulnerable people. Promote the General welfare of citizens, the use of effective methods help to overcome difficult life circumstances and the implementation of effective prevention of negative phenomena are identified as important needs of the social environment. The current trend of development of modern society is increased attention to the social sphere and, consequently, to the needs and interests of the population. An important factor influencing the effectiveness of the work of the future social worker, there are a number of personal characteristics, which are elements of his competence, professional image. Professional image is viewed as the willingness and ability of a future social worker to join the profession and, accordingly, prior to making a constructive contribution to the formation of a positive image of social work and social workers in General Professional image of the future social worker is a structure, which is based on constructive interaction between individual factors and elements, inside and outside. The importance of creating a favorable situation, the organization of effective learning, promoting self-improvement of future specialists, and most importantly - the synergistic interaction of these elements with the aim of laying the basis of a professional image. Therefore, the article considers a synergistic component of formation of professional image of future social worker.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19351
Appears in Collections:Випуск 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymoshenko.pdf373.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.