DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 28(38) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19230
Title: Компетентність як основа професійного успіху та самовдосконалення фахівців
Authors: Марцева, Л. А.
Keywords: компетентність
компоненти професійної компетентності
професійна діяльність
базові кваліфікації
компетентность
компоненты профессиональной компетентности
профессиональная деятельность
базовые квалификации
competence
components of professional competence
professional occupation
basic qualifications
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Марцева, Л. А. Компетентність як основа професійного успіху та самовдосконалення фахівців / Л. А. Марцева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 28(38). - С. 35-39.
Abstract: Стаття присвячена питанням формування професійної компетентності майбутніх фахівців, які повинні володіти новими технологіями й розуміти можливості їх використання, уміти приймати самостійні рішення, адаптуватися в соціальній і майбутній професійній сфері, працювати в команді, бути готовим до перевантажень, стресових ситуацій, прагнути до самоосвіти. Автор аналізує поняття "компетентність", "професійна компетентність", розглядає особливості основних компонентів професійної компетентності для адаптації фахівців на виробництві та їх подальшого самовдосконалення в реаліях сучасних суспільних трансформацій. У роботі досліджується компетентність майбутнього фахівця, яка передбачає наявність в особистості внутрішньої мотивації до якісної професійної діяльності, усвідомлення професійних цінностей і ставлення до своєї професії як до цінності. Дається характеристика базових кваліфікацій, висунуто комплекс рекомендацій щодо формування професійної компетентності майбутнього фахівця.
Статья посвящена вопросам формирования профессиональной компетентности будущих специалистов, которые должны владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям, стремиться к самообразованию. Автор анализирует понятия "компетентность", "профессиональная компетентность", особенности основных компонентов профессиональной компетентности для адаптации специалистов на производстве и их дальнейшего самосовершенствования в реалиях современных общественных трансформаций. В работе рассматривается компетентность будущего специалиста, которая предусматривает наличие у личности сформированной внутренней мотивации к качественной профессиональной деятельности, осознание профессиональных ценностей и отношение к своей профессии как к ценности. Дается характеристика базовых квалификаций, предложен комплекс рекомендаций по формированию профессиональной компетентности будущего специалиста.
The article is devoted to the formation of professional competence of future specialists, who should know new technologies and understand their use, be able to make independent decisions, to adapt to the social and future professional fields, to work in a team, be willing to overloads, stressful situations, and to strive for self-education. The author analyzes the concept of "competence", "professional competence", considers the features of the main components of professional competence for the adaptation of specialists at factories and plants and further improvement in the realities of contemporary social transformations. In the article the author investigates the competence of a future specialist, which implies the presence of a personality intrinsic motivation to high-quality professional activities, the awareness of professional values and the attitude towards their profession as a value. The characteristic of the basic qualifications is presented and the complex of recommendations on formation of the professional competence in future specialists is proposed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19230
Appears in Collections:Випуск 28(38)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martseva.pdf273.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.