DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 19 (26) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19219
Title: Деякі методи розв’язування задач стохастичного програмування
Other Titles: Некоторые методы решения задач стохастического программирования
Some methods of solving stochastic programming’s problems
Authors: Біляй, Ю. П.
Іщук, А. А.
Keywords: стохастичне програмування
математична модель
оптимізація
стохастическое программирование
математическая модель
оптимизация
stochastic programming
mathematical model
optimization
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Біляй, Ю. П. Деякі методи розв’язування задач стохастичного програмування / Ю. П. Біляй, А. А. Іщук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 19 (26). – С. 207-214.
Abstract: В статті розглянуто деякі методи розв’язування задач стохастичного програмування. Розглянуто динамічні ймовірнісні моделі, в яких цільова функція та функції, за якими визначається множина допустимих розв’язків, залежать від випадкових параметрів. Розглянуто способи розв’язування задачі за допомогою різних програмних засобів. Проаналізовано доцільність використання того чи іншого програмного засобу, залежно від завдання, обраного в дослідженні.
В статье рассмотрены некоторые методы решения задач оптимизации по методам стохастического программирования. Рассмотрены динамические вероятностные модели, в которых целевая функция и функции, по которым определяется множество допустимых решений, зависят от случайных параметров. Рассмотрены способы решения задачи с помощью различных программных средств. Проанализирована целесообразность использования того или иного программного средства в зависимости от выбранного исследования.
The article considers some methods for solving the optimization problem stochastic programming. Considered dynamic probabilistic model in which the objective function and functions that define a set of acceptable solutions depend on parameters that are random. Article contains the methods of solving problems using different software. Posted advice of using a particular software, depending on the problem’s objectives.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19219
Appears in Collections:Випуск 19 (26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biliai.pdf632.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.